Turordningslista för lån

Senast uppdaterad 20151201

När en medlem skickat in en låneansökan kontrolleras först att ansökan är formellt riktig och att villkoren för att ansöka om lån är uppfyllda. Så snart allt är i sin ordning förs data om det eller de sökta lånen in i ett register. Så snart medel för utlåning finns tillgängliga beräknas samtliga lånesökandes aktuella poäng och hur länge var och en i genomsnitt haft medel innestående vid beräkningstillfället. Sedan jämförs poängtalet med hur stort och långt lån var och en begär. Förhållandet mellan vad man själv presterat och det lån man önskar kallas kvot.

En tidspremie beräknas för var och en, baserad på de sökandes genomsnittliga tider under vilka de före låneutbetalningen samlat ihop poäng. Ju längre tid i förhållande till de andra, desto större tidspremie.

Kvoten och tidspremien bestämmer tillsammans vilken plats man får i turordningslistan för lån. När man kommer tillräckligt långt fram i listan erhåller man ett låneerbjudande, som skall besvaras inom 10 dagar. Om man inte svarar i tid eller avböjer erbjudandet stryks det sökta lånealternativet ur registret och de reserverade pengarna fördelas till andra låneerbjudanden.

Man kan samtidigt ha upp till 5 olika lånealternativ i turordningslistan. Det är tillåtet att ändra belopp och amorteringstid på det lån man sökt fram till dess man erhåller ett låneerbjudande. Varje ändring är avgiftsbelagd, under 2015 är den konsumentprisindexerade avgiften 56 kr.

Denna metod att turordna de lånesökande innebär en fortlöpande anpassning mellan tillgång på pengar och önskemål om lån. Det finns inte något formellt krav på minsta tid innan låneansökan eller att man själv skall ha presterat en viss del av de poäng som skall utnyttjas.

tillbaka