Ny stadga, registrerade av Bolagsverket 2015-05-18

uppdaterad 2015-11-18

Stadgar för Nordisk Finanssamverkan ekonomisk förening, f d Nordiska sparlån ekonomisk förening
Antagna vid bildandet 1992-12-06 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-10-31 samt genom enhälliga beslut 2009-05-02, 2009-09-27, 2011-01-30 samt vid styrelsemöte 2011-02-26 (namnet).

§ 1. Firma
Föreningens firma är Nordisk Finanssamverkan ekonomisk förening.

§ 2. Syfte
Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar på följande sätt:
Bland medlemmarna och utan vinstsyfte till medlemmar låna ut pengar som uteslutande härrör från riskkapital som medlemmarna och utomstående betalar in till föreningen, varvid kostnaderna för denna verksamhet i sin helhet skall täckas av avgifter på lånen och de avgifter som erlägges för administrationen av det eller de interna konto(n) som medlemmen eller den utomstående har placerat sitt riskkapital på, samt av medlemsavgifter. Begärda utbetalningar av medel på riskkapitalkonto sker när den aktuella likviditeten så medger och då alltid fördelat i enlighet med reglerna för verksamheten.

§ 3. Säte
Föreningen har sitt säte i Norrköping.

§ 4. Medlemskap

Mom A.
Medlem kan den bli, som vill utnyttja föreningens tjänster och stödja dess verksamhet. Inträdesansökan görs skriftligt till styrelsen, som prövar den. Med inträdesansökan jämställs inbetalning av medlemsavgift och grundinsats i föreningen. Om någon förvärvar annans rätt i föreningen, måste förvärvarens medlemskap prövas av styrelsen.
Medlemsavgift
En årlig medlemsavgift uttages. Beloppet uppgår till 150 kr till och med den 30 juni 1993 och följer därefter konsumentprisindex och avrundas uppåt till hela kronor. Medlemsavgiften gäller ett år framåt från betalningsdagen eller från den dag avgiften var förfallen till betalning. I varje hushåll betalar minst en medlem hel avgift, övriga medlemmar i samma hushåll betalar halv avgift. Omyndig i hushåll, där minst en person betalar hel avgift, betalar en fjärdedel av hel avgift. Juridiska personer betalar alltid hel avgift.
Medlem, som ej erlägger hel avgift, erhåller meddelanden, kallelser, kontoutdrag mm samsorterat med helbetalande medlem i samma hushåll.
Föreningen äger rätt att från konto tillhörande medlem hos föreningen dra medlemsavgift som förfallit till betalning.
Grundinsats
Alla medlemmar erlägger grundinsats vid inträde i föreningen. Beloppet uppgår till 800 kr fram till och med 31 mars 1993 och följer därefter konsumentprisindex och avrundas uppåt till hela kronor. Omyndig erlägger en fjärdedels grundinsats vid inträdet i föreningen och resterande tre fjärdedelar av grundinsatsen efter uppnådd myndighetsålder, med en fjärdedel per år enligt då gällande index. Annan medlem, som skall betala hel grundinsats, kan dela upp betalningen av denna i högst fyra lika delar, indexreglerade, med högst ett års mellanrum.
Lånegarantikapital och tilläggsinsats
Medlem skall, utöver grundinsatsen, inbetala lånegarantikapital i förhållande till sitt deltagande i låneverksamheten. Medlem har rätt att utöver grundinsats även tillskjuta tilläggsinsats utan samband med sitt deltagande i låneverksamheten.
Förlagsinsatser och kapitalandelslån *)
Såväl medlem som icke medlem kan, efter överenskommelse med styrelsen, tillskjuta förlagsinsatser enligt lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen äger okså rätt att uppta kapitalandelslån.

Mom B.
Medlemskap upphör efter skriftlig begäran till styrelsen eller efter styrelsens beslut om uteslutning. Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt skadar föreningens intressen. Ett styrelsebeslut om uteslutning kan överklagas vid tingsrätten i Norrköping.

Mom C.
Avgång sker vid utgången av det räkenskapsår, som infaller närmast efter sex månader efter det uppsägning eller uteslutning skett. Medlem återfår sex månader efter avgången, i överensstämmelse med föreningslagen, sin återstående tilläggsinsats och den del av grundinsatsen, som översteg halva den grundinsats som gällde vid inträde i föreningen. Utbetalning sker under förutsättning att föreningens eget kapital medger detta enligt bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Från det så framräknade beloppet avdrages eventuella förfallna men ej erlagda avgifter, med vid utbetalningstillfället aktuellt index, till föreningen. Dock utbetalas ej belopp, som är mindre än en tjugondel av den vid utbetalningstillfället gällande indexreglerade grundinsatsen. Medlemmen är vidare skyldig, att senast vid avgången ur föreningen, betala eventuella skulder och förfallna avgifter till föreningens utlåningsrörelse. Eventuella poängbalansmedel och lånegarantikapital är spärrade och återfås först då den poängprestation, som är förbunden med ifrågavarande lån, fullgjorts. Vid utbetalning av övrigt riskkapital innestående hos föreningen kan utbetalningstidpunkten vidare påverkas av aktuell likviditet enligt de regler som gäller för föreningens finansieringsverksamhet.

§ 5. Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter, samt högst 3 suppleanter (vilka ej är knutna till särskild styrelseledamot), valda för en period fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Minst hälften av styrelsens ledamöter skall ha erfarenhet av egen företagsverksamhet och/eller säkerhetsbedömning. Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande och av dessa minst hälften är ordinarie ledamöter. Vid omröstning används kvalitetsmetoden. Blir omröstningsresultatet oavgjort blir beslutet i enlighet med det förslag ordföranden biträder. Styrelsen kan utse arbetsutskott.

§ 6. Revisorer
Föreningsstämman utser revisorer i enlighet med gällande lag för ekonomiska föreningar. Antalet revisorer skall vara högst 2 och minst 1, antalet revisorssuppleanter skall vara högst 1 och minst 0. Mandatperioden för de valda är från och med den väljande stämmans avslutning till och med avslutningen av påföljande ordinarie föreningsstämma.

§ 7. Räkenskapsår
Räkenskapsåret är 1 maj till och med 30 april. Styrelsen skall senast 1 månad före föreningsstämman överlämna förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning till revisorerna.

§ 8. Föreningsstämma

Mom A.
Rösträtt och röstningsförfarande
Vid omröstning skall kvalitetsmetoden, parvis jämförelse, användas. Rösträtt har medlem, som betalt förfallen medlemsavgift och grundinsats och skriftligen per brev, e-post eller fax inkommit med anmälan om sitt deltagande i stämman till föreningens kontor senast femte dagen före stämmans öppnande, samt varit medlem de senaste nittio dagarna före stämmodagen och beträffande fysisk person, fyllt 18 år. Utesluten medlem, eller medlem som begärt utträde, förlorar sin rösträtt med omedelbar verkan. Om ej minst hälften av de närvarande och företrädda medlemmarna var för sig innehar sammanlagt minst 5 000 kr i grundinsats, tilläggsinsats och lånegarantikapital i föreningen sedan 90 dagar före stämmodagen, tillämpas graderad rösträtt på följande sätt. De närvarande och företrädda medlemmarna, som var för sig innehar sammanlagt minst 5 000 kr i grundinsats, tilläggsinsats och lånegarantikapital i föreningen de sista 90 dagarna före stämmodagen utgör en grupp, de övriga en annan. Den förstnämnda gruppen skall tillsammans förfoga över hälften av de röster som kan avges. Medlem kan företrädas av ombud enligt lagen om ekonomiska föreningar. Varje närvarande medlem kan företräda högst en annan medlem. Vid personval företages sluten omröstning om någon så begär.

Mom B.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom den tidpunkt som anges i lagen om ekonomiska föreningar. Kallelse till föreningsstämma sker brevledes eller i medlemstidning eller motsvarande och skall utsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni.

Mom C.
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman och eventuellt vice ordförande och vice sekreterare.
2. Val av två justeringsmän, vilka även är rösträknare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
5. Framläggande av årsberättelse och årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av årsberättelse och årsredovisning med resultat- och balansräkning.
8. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av förslag från styrelsen.
11. Fråga om fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer och revisorsuppleant.
15. Behandling av motioner.

Mom D.
Extra föreningsstämma kallas enligt föreningslagen. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske brevledes tidigast fyra veckor före och senast en vecka före den extra stämman. Inga andra ärenden än punkterna ett till och med fyra i mom. C i denna paragraf samt det eller de ärenden, som ligger till grund för kallelsen, får förekomma.

Mom E.
Stämmoprotokoll hålls tillgängligt enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Mom F.
Andra meddelanden skall sändas per brev, e-post eller fax till medlemmarna.

§ 9. Disposition av överskott
Av uppkommet överskott, efter avdrag för täckande av eventuell förlust från föregående år, skall reservering ske enligt lag. Återstående överskott skall fördelas mellan:
A. Föreningens reservfond.
B. Verksamheter som främjar utveckling av räntefri finansiering.

§ 10. Ändringar av föreningens stadgar
Ändring av föreningens stadgar sker enligt föreningslagen med iakttagande av de tillämpliga delarna i § 8 mom. A.

§ 11. Föreningens upplösning
Upplöses föreningen, sedan verksamheten lagligen avvecklats, skall dess tillgångar fördelas så att:
A. Kvarvarande medlemmar först erhåller inbetalt insatskapital (grundinsats och tilläggsinsats) enligt lagen om ekonomiska föreningar.
B. Återstoden av tillgångarna användas till stipendier och anslag för forskning och/eller fördelas mellan olika nordiska organisationer för att användas som riskkapital för att främja utvecklingen av räntefri finansieringsverksamhet.

§ 12. Inflationsindex
Basen för beräkningen av medlemsavgift och grundinsats är konsumentprisindex för december 1992 enligt SCB.

§ 13. Övrigt
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

*) Förlagsinsatser är en särskild sorts sorts insatser med viss företrädesrätt framför övrigt insatskapital. Kapitalandelslån är ett lån vars återbetalningsbelopp beror på det ekonomiska utfallet av en verksamhet under lånets löptid.

Information om Kvalitetsmetoden
Vid omröstning enligt denna metod skall varje förslag eller kandidat ställas mot varje annat förslag eller annan kandidat. Det eller den som vid varje sådan omröstning vinner över det andra förslaget eller den andra kandidaten har vunnit den totala omröstningen. Skulle ingen göra detta så räknas rösterna för och emot för varje förslag eller kandidat samman inom den grupp där ordningsföljden är oklar. Det förslag eller den kandidat som då har fått flest röster har vunnit.
Visar det sig att inget förslag eller ingen kandidat har störst röstövervikt så ser man inom den nu återstående gruppen där ordningsföljden är oklar efter vilket förslag eller vilken kandidat som möjligen har vunnit över samtliga de övriga inom gruppen. Förfarandet upprepas vid behov tills ett vinnande förslag eller en vinnande kandidat framkommer. Skulle röstresultatet till slut framstå som oavgjort tillgrips lottning, finns föreskrift om att den mening ordföranden biträtt skall vara utslagsgivande gäller denna.
Praktiskt kan man om det är ett större antal eller kandidater använda sig av skriftlig omröstning där var och en placerar förslagen i den ordning vederbörande föredrar dem. Det är tillåtet att placera två eller flera förslag på samma plats. Varje röstande avgör själv hur många av förslagen han eller hon vill rösta på. Alla framlagda förslag som inte placerats på en röstsedel anses då ha placerats på samma sista plats efter de övriga.
Vid den gemensamma sammanräkningen noteras för varje förslag hur många gånger förslaget placerats före vart och ett av de andra förslagen. Om antalet förslag är N så blir det N*(N-1)/2 parvisa jämförelser som skall företas.
___________________________________________________________________________________________________________________

Tidigare gällande

Stadgar för Nordiska Sparlån Ekonomisk förening
Antagna vid bildandet 1992-12-06 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2003-10-31 och 2004-10-31.

§ 1. Firma
Föreningens firma är Nordiska sparlån ekonomisk förening.
§ 2. Syfte
Föreningen skall främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar på följande sätt:
- Bland medlemmarna och utan vinstsyfte bedriva in- och utlåningsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
- Allmänt stödja utvecklingen av räntefri finansieringsverksamhet i såväl nordiska som övriga länder.
§ 3. Säte
Föreningen har sitt säte i Söderköping.
§ 4. Medlemskap
Mom A.
Medlem kan den bli, som vill utnyttja föreningens tjänster och stödja dess verksamhet. Inträdesansökan görs skriftligt till styrelsen, som prövar den. Om någon förvärvar annans rätt i föreningen, måste förvärvarens medlemskap prövas av styrelsen.
Medlemsavgift
En årlig medlemsavgift uttages. Beloppet uppgår till 150 kr till och med den 30 juni 1993 och följer därefter konsumentprisindex och fastställes av styrelsen. Medlemsavgiften gäller ett år framåt från betalningsdagen. I varje hushåll betalar minst en medlem hel avgift, övriga medlemmar i samma hushåll betalar halv avgift. Omyndig i hushåll, där minst en person betalar hel avgift, betalar en fjärdedel av hel avgift. Juridiska personer betalar alltid hel avgift.
Medlem, som ej erlägger hel avgift, erhåller meddelanden, kallelser, kontoutdrag mm samsorterat med helbetalande medlem i samma hushåll.
Föreningen äger rätt att från lämpligt konto tillhörande låntagare hos föreningen dra medlemsavgift som förfaller under kommande amorteringsperiod.
Grundinsats
Alla medlemmar erlägger grundinsats vid inträde i föreningen. Beloppet uppgår till 800 kr fram till och med 31 mars 1993 och följer därefter konsumentprisindex och fastställes av styrelsen. Omyndig erlägger en fjärdedels grundinsats vid inträdet i föreningen och resterande tre fjärdedelar av grundinsatsen efter uppnådd myndighetsålder, med en fjärdedel per år enligt då gällande index. Annan medlem, som skall betala hel grundinsats, kan dela upp betalningen av denna i högst fyra lika delar, indexreglerade, med högst ett års mellanrum.
Insatskapital
Medlem skall, utöver grundinsatsen, nerlägga insatskapital i förhållande till sitt deltagande i låneverksamheten. Medlem har rätt att utöver grundinsats även tillskjuta insatskapital utan samband med sitt deltagande i låneverksamheten.
Förlagsinsatser *)
Såväl medlem som icke medlem kan, efter överenskommelse med styrelsen, tillskjuta förlagsinsatser enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Mom B.
Medlemskap upphör efter skriftlig begäran till styrelsen eller efter styrelsens beslut om uteslutning. Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen inte uppfyller sina skyldigheter eller förfar bedrägligt mot föreningen eller på annat sätt skadar föreningens intressen. Ett styrelsebeslut om uteslutning kan överklagas vid tingsrätten i Norrköping.
Mom C.
Avgång sker vid utgången av det räkenskapsår, som infaller närmast efter sex månader efter det uppsägning eller uteslutning skett. Medlem återfår sex månader efter avgången, i överensstämmelse med föreningslagen, sitt återstående insatskapital och den del av grundinsatsen, som översteg halva den grundinsats som gällde vid inträde i föreningen. Utbetalning sker under förutsättning att föreningens eget kapital medger detta enligt bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. Från det så framräknade beloppet avdrages eventuella förfallna men ej erlagda avgifter, med vid utbetalningstillfället aktuellt index, till föreningen. Dock utbetalas ej belopp, som är mindre än en tjugondel av den vid utbetalningstillfället gällande indexreglerade grundinsatsen. Medlemmen är vidare skyldig, att senast vid avgången ur föreningen, återbetala eventuella skulder och förfallna avgifter till föreningens utlåningsrörelse. Eventuellt bundet sparbelopp är spärrat och återfås först då den sparprestation, som är förbunden med ifrågavarande lån, fullgjorts.
§ 5. Styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter, samt 3 suppleanter (vilka ej är knutna till särskild styrelseledamot), valda för en period fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Minst hälften av styrelsens ledamöter skall ha erfarenhet av egen företagsverksamhet och/eller - och säkerhetsbedömning. Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande och av dessa minst hälften är ordinarie ledamöter. Vid omröstning används kvalitetsmetoden. Vid lika röstetal, har ordföranden utslagsröst. Styrelsen kan utse arbetsutskott.
§ 6. Revisorer
Föreningsstämman utser revisorer i enlighet med gällande lag för ekonomiska föreningar.
§ 7. Räkenskapsår
Räkenskapsåret är 1 maj till och med 30 april. Styrelsen skall senast 1 månad före föreningsstämman överlämna förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning till revisorerna.
§ 8. Föreningsstämma
Mom A.
Rösträtt och röstningsförfarande
Vid omröstning skall kvalitetsmetoden, parvis jämförelse, användas. Rösträtt har medlem, som betalt förfallen medlemsavgift och grundinsats och skriftligen inkommit med anmälan om sitt deltagande i stämman till föreningens kontor senast åttonde dagen före stämmans öppnande, samt varit medlem de senaste nittio dagarna före stämmodagen och beträffande fysisk person, fyllt 18 år. Utesluten medlem, eller medlem som begärt utträde, förlorar sin rösträtt med omedelbar verkan. Om ej minst hälften av de närvarande och företrädda medlemmarna var för sig innehar minst 5.000 kr i insatskapital i föreningen sedan 90 dagar före stämmodagen, tillämpas graderad rösträtt på följande sätt. De närvarande och företrädda medlemmarna, som innehar minst 5.000 kr i insatskapital i föreningen de sista 90 dagarna före stämmodagen utgör en grupp, de övriga en annan. Den förstnämnda gruppen skall tillsammans förfoga över hälften av de röster som kan avges. Medlem kan företrädas av ombud enligt lagen om ekonomiska föreningar. Varje närvarande medlem kan företräda högst en annan medlem. Vid personval företages sluten omröstning om någon så begär.
Mom B.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom den tidpunkt som anges i lagen om ekonomiska föreningar. Kallelse till föreningsstämma sker brevledes eller i medlemstidning eller motsvarande och skall utsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Motioner från medlemmarna skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 juni.

Mom C.
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman och eventuellt vice ordförande och vice sekreterare,.
2. Val av två justeringsmän, vilka även är rösträknare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande.
5. Framläggande av årsberättelse och årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Behandling av förslag från styrelsen.
11. Fråga om fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
12. Fastställande av budget för kommande kalenderår.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och revisorsuppleant.
16. Behandling av motioner.
Mom D.
Extra föreningsstämma kallas enligt föreningslagen. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske brevledes tidigast två veckor före och senast en vecka före den extra stämman. Inga andra ärenden än punkterna ett till och med fyra i mom. C i denna paragraf samt det eller de ärenden, som ligger till grund för kallelsen, får förekomma.
Mom E.
Stämmoprotokoll hålls tillgängligt enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Mom F.
Andra meddelanden skall sändas per post till medlemmarna.
§ 9. Disposition av överskott
Av uppkommet överskott, efter avdrag för täckande av eventuell förlust från föregående år, skall reservering ske enligt lag. Återstående överskott skall fördelas mellan:
A. Föreningens lånegarantifond.
B. Verksamheter som främjar utveckling av räntefri finansiering.
§ 10. Ändringar av föreningens stadgar
Ändring av föreningens stadgar sker enligt föreningslagen med iakttagande av de tillämpliga delarna i § 8 mom. A.
§ 11. Föreningens upplösning
Upplöses föreningen, sedan verksamheten lagligen avvecklats, skall dess tillgångar fördelas så att:
A. Kvarvarande medlemmar först erhåller inbetalt insatskapital enligt lagen om ekonomiska föreningar.
B. Återstoden av tillgångarna användas till stipendier och anslag för forskning och/eller fördelas mellan olika nordiska organisationer för att användas som riskkapital för att främja utvecklingen av räntefri finansieringsverksamhet.
§ 12. Inflationsindex
Basen för beräkningen av medlemsavgift och grundinsats är konsumentprisindex för december 1992 enligt SCB.
§ 13. Övrigt
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.
*) Förlagsinsatser är en särskild sorts lån till ekonomiska föreningar.

Information om Kvalitetsmetoden
Vid omröstning enligt denna metod skall varje förslag eller kandidat ställas mot varje annat förslag eller annan kandidat. Det eller den som vid varje sådan omröstning vinner över det andra förslaget eller den andra kandidaten har vunnit den totala omröstningen. Skulle ingen göra detta så räknas rösterna för och emot för varje förslag eller kandidat samman inom den grupp där ordningsföljden är oklar. Det förslag eller den kandidat som då har fått flest röster har vunnit. Visar det sig att inget förslag eller ingen kandidat har störst röstövervikt så ser man inom den nu återstående gruppen där ordningsföljden är oklar efter vilket förslag eller vilken kandidat som möjligen har vunnit över samtliga de övriga inom gruppen. Förfarandet upprepas vid behov tills ett vinnande förslag eller en vinnande kandidat framkommer. Skulle röstresultatet till slut framstå som oavgjort tillgrips lottning.
Praktiskt kan man om det är ett större antal eller kandidater använda sig av skriftlig omröstning där var och en placerar förslagen i den ordning vederbörande föredrar dem. Det är tillåtet att placera två eller flera förslag på samma plats. Varje röstande avgör själv hur många av förslagen han eller hon vill rösta på. Alla framlagda förslag som inte placerats på en röstsedel anses då ha placerats på samma sista plats efter de övriga.
Vid den gemensamma sammanräkningen noteras för varje förslag hur många gånger förslaget placerats före vart och ett av de andra förslagen. Om antalet förslag är N så blir det N*(N-1)/2 parvisa jämförelser som skall företas.

 

första sidan