Medlemskonton och låneförutsättningar

Senast uppdaterad 20151118

Konton och poäng

För att kunna erhålla ett lån hos Finanssamverkan måste den blivande låntagaren hålla pengar på sina konton hos Finanssamverkan, eller anskaffa poäng från andra medlemmar. Poäng erhålles på de medel medlemmarna har stående hos Finanssamverkan. Konton med negativ behållning erhåller minuspoäng. Totalt fördelas varje dag lika många pluspoäng som motsvarar det sammanlagda belopp som är utlånat under dagen (antalet minuspoäng). Varje dag erhåller man ungefär en poäng för varje krona som står på kontot. De poäng man samlat ihop finns kvar även om man tar ut pengar från kontot. Det finns 4 olika grupper av konton, A, B, C och D. Skillnaden är pengarnas tillgänglighet och hur många poäng per krona och dag man erhåller. A ger lägst poäng och störst tillgänglighet, D flest poäng men minst tillgänglighet.

Uppsägningstiden på konto i grupp A är 3 månader, för konto i grupp B 6 månader, för konto i grupp C 9 månader och för konto i grupp D 12 månader. Vid eventuell kösitution för utbetalning fördelas inkommande medel med 40 % till grupp A, 30 % till grupp B, 20 % till grupp C och 10 % till grupp D.

Tiden mellan första inbetalning och utbetalning av lån är ofta mellan ett och tre år, men både betydligt kortare och längre tider har förekommit.

FÖRHÅLLANDET POÄNG OCH INNESTÅENDE MEDEL I DE OLIKA KONTOGRUPPERNA
De poäng man erhåller i de olika kontogrupperna A, B, C och D fastläggs på följande sätt där
M(A), M(B), M(C) och M(D) är de medel som finns på kontona i respektive grupp. Likviditeten är skillnaden mellan de medel (riskkapital) medlemmarna ställt till förfogande för utlåning, inräknat insatskapital, och total utlåning till medlemmarna.

En poängparameter P räknas ut på följande sätt:

P = LIKVIDITET / (M(C) + 2 x M(B) + 3 * (M(A))

De fyra följande formlerna för poängfaktorerna (hur många poäng man i genomsnitt erhåller för varje innestående krona krona varje dag) gäller så länge som P är mindre eller lika med ett gränsvärde G som fastställs av styrelsen. För närvarande är G = 0,1.

P(A) = 1 - 3 * P
P(B) = 1 - 2 * P
P(C) = 1 - 1 * P
P(D) = 1

En reduktionsfaktor R, som används om utlåningen alltför mycket understiger den mängd som finns till förfogande, räknas fram på följande sätt:

R = UTLÅNING / (M(D) + M(C) + M(B) + M(A) - G * (M(C) + 2 * M(B) + 3 * M(A)))

Om likviditeten är så stor att P är större än gränsvärdet G gäller i stället följande formler för poängfaktorerna:

P(A) = (1 - 3 * G) * R
P(B) = (1 - 2 * G) * R
P(C) = (1 - G) * R
P(D) = R

Den poäng som varje dag tillgodoräknas kontot är poängfaktorn multiplicerad med en något utjämningsanpassad kontobehållning.

 

 

 

Figuren visar relativ poäng i förhållande till insatt belopp för olika typer av konton om det finns lika mycket pengar på varje typ av konton vid olika likviditet (0 % likviditet = alla pengar utlånade, 100 % likviditet = inga pengar utlånade).

Inbetalningar
Inbetalningar av medlemsavgifter och pengar som skall in på medlemskonto, sätts in på 

116 90-5  Plusgirokonto 
8480-6 053312544-9  Swedbank

information