Utredningsuppdrag från föreningsstämman år 2000.

Uppdaterad 2003-10-20

Principförslag:
Föreningsstämma med valda representanter, fullmäktigeförsamling

I organisationens stadga införs en regel om hur många ledamöter fullmäktigeförsamlingen skall bestå av. Om antalet ledamöter i representantskapet ökas med 2 för varje gång föreningens medlemsantal dubblas så skulle 512 medlemmar ge 18 representanter, 725 medlemmar ger 19 representanter, 1024 medlemmar ge 20 representanter, 1449 medlemmar ger 21 representanter, 2048 medlemmar ge 22 representanter o s v.

En lämplig tid före valet får medlemmarna en uppmaning att föreslå fullmäktigeledamöter. När detta är klart och de föreslagnas villighet att kandidera kontrollerad skickas en lista med alla föreslagna och villiga kandidater ut till varje röstberättigad medlem. Var och en av kandidaterna får bifoga en kort presentation samt tala om vad de speciellt vill stödja eller åstadkomma. Likaså bifogas röstsedlar, kuvert och innerkuvert.

Medlemmarna röstar med kvalitetsmetoden på de föreslagna kandidaterna så att dessa placeras i en rangordning. Med början från den rangordnade resultatlistans topp plockas därefter alla kandidater som erhållit förstahandsröster in bland de valda representanterna så långt som antalet platser i församlingen räcker till. Skulle dessa platser inte fyllas av kandidater med förstahandsröster så plockas kandidater som erhållit andrahandsröster in på motsvarande sätt osv. Så snart en kandidat kommit med bland de valda noteras vederbörandes förstahandsröster och de aktuella röstsedlarna läggs undan.

När samtliga platser blivit tillsatta fördelas röster i andra, tredje fjärde o s v hand på de valda kandidaterna på samma sätt och det noteras hur många röster var och en får tills det inte längre återstår några valsedlar med namn på de invalda kandidaterna. Skulle det därefter återstå valsedlar så blir dessa röstande inte representerade i fullmäktigeförsamlingen.

Vid omröstningar i fullmäktigeförsamlingen röster sedan varje fullmäktigeledamot med det antal röster han eller hon representerar.
Denna metod medger en mycket god representativitet för eventuella åsiktsskillnader, trots ett ganska lågt antal fullmäktigeledamöter.
Om en vald representant inte kan komma och föranmäler detta minst 2 veckor i förväg så omfördelas rösterna från de som röstat på vederbörande till den representant som de haft på närmast följande plats på sin valsedel. Eventuellt kan ett antal ersättare, motsvarande de som anmält förhinder, tjänstgöra vid mötet. De röstar då med det antal röster de erhållit som förstahandsröster samt omfördelade röster från de som inte längre är representerade av de frånvarande ombuden. Eventuellt görs en helt ny omräkning av röstfördelningen bland de ombud som faktiskt närvarar vid stämmans öppnande.

En särskild valkommitté får hand om de praktiska arrangemangen och särskilda utsedda rösträknare (som kanske inte själva är kandidater) räknar rösterna, eventuellt under överinseende av organisationens revisor/er. Alla röstsedlar sparas, åtminstone i elektroniskt läsbart skick som en datafil.
Om röstningen skall vara öppen eller hemlig återstår att fundera på, metoden med poströstning går förmodligen bra att kopiera.

Ett datorprogram för sammanräkning måste tas fram, särskilt om ersättarfunktionen skall fungera, gärna med någon slags snabbinmatning/snabbavläsning av röstsedlarna, kanske kan någon slags e-postomröstning ordnas.

Per Almgren

Tillbaka till startsidan