Information om finansieringsverksamheten och Allmänna villkor för lån

senast uppdaterad 20120223

INFORMATION OM FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
senast ändrad 2012-02-20

Företaget bedriver finansieringsverksamhet genom utlåning av följande medel: det egna insatskapitalet, garantikapital och annat riskkapital (investering och efterinvestering) som tillskjutits av deltagarna i finansieringsverksamheten. Huvudprincipen är att var och en som lånar efterhand skall ge möjlighet för någon annan deltagare att få ett motsvarande lån, räknat i tid gånger pengar, eller också utnyttja den poängprestation som någon eller några andra deltagare ställt till förfogande. Detta regleras genom ett poängsystem. En poäng, eller något mindre, erhålles när man ställer en krona till förfogande under en dag, en poäng förbrukas för en krona lånad under en dag.

Finansieringskontraktet innebär därför dels en förpliktelse om återbetalning av lånet, dels en förpliktelse att efterhand inbetala medel, efterinvestering, så att en poängbalans uppnås för det aktuella lånet. Låntagaren kan i stället för efterinvestering överta poäng som någon eller några andra deltagare presterar. När balans uppnåtts avräknas lånepoängen från de presterade poängen.

Eftersom en finansieringsverksamhet i praktiken bör ha en viss likviditet så kan man i genomsnitt inte erhålla exakt en poäng för varje krona som den aktuella dagen motsvarar finansieringsverksamhetens utlåning. Från det poängantal som motsvarar den sammanlagt utlånade summan vid dagens slut dras en hundradel som förs till en gemensam poängbalansfond. Resten av poängen fördelas sedan efter formler som anger hur fördelningen av utlåningen mellan konton i fyra olika grupper är fördelad. Inom varje sådan grupp fördelas sedan poängen i förhållande till det belopp som finns på varje enskild deltagares konto, med avdrag för storleken på eventuell inbetalning till kontot under dagen.

Kostnaderna för finansieringsverksamheten täcks dels genom en låneavgift som blir proportionsvis lägre ju större lånebeloppet är, dels genom att deltagarna betalar en årsavgift för sitt kontoinnehav. Fyra gånger större lån ger bara dubbelt så stor låneavgift utom för lånebelopp som understiger en fjärdedel av referensbeloppet för lån (Referensbeloppet är nu, februari 2010, c:a 112 000 kr).

Vid lånets uppläggning avdrages dels en uppläggningskostnad, dels en inbetalning av garantikapital till det aktuella lånet.

Alla avgifter följer Konsumentprisindex. Låntagarna kan välja att även låta inbetalningarna av amortering och efterinvestering följa konsumentprisindex. Det innebär vanligen något kortare amorteringstid och därmed möjlighet till tidigare överlåtelse av efterinvesteringen.

Ingen ränta utbetalas på pengar som är inbetalade till finansieringsverksamheten. Ränta betalas inte på erhållna lån, endast avgifter. Deltagare i finansieringsverksamheten avsäger sig genom sitt deltagande alla framtida anspråk på ränta på inbetalade medel.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN
Aktuell från 2012-02-20.
Med långivaren avses nedan den inom NORDISKFINANS SAMVERKAN EK FÖR bedrivna finansieringsverksamheten.

1. LÅNEAVGIFTER OCH ÖVRIGA LÅNEANKNUTNA BETALNINGAR

Låneavgifter är knutna till konsumentprisindex genom KPI två månader tidigare än den aktuella betalningsmånaden, delta med det KPI som fastställdes för oktober 2004. Förhållandet mellan dessa tal betecknas nedan med K.
Utöver låneavgifterna kan låntagaren välja att även knyta amorteringar och låneanknutna betalningar för poängkompensation till Konsumentprisindex, innebärande att lånet sannolikt blir återbetalat på kortare tid än vad som anges i finansieringskontraktet. Totalsummorna för amortering och poängkompensation förblir oförändrade, däremot minskar totala låneavgiften om antalet återbetalningstillfällen minskar.
Vid utbetalning av lånebeloppet drar långivaren av ersättning för sina utlägg för låneuppläggningen samt den allmänna uppläggningsavgiften och inbetalningen av garantikapital för lånet.
Låntagaren har rätt att lösa lånet i förtid varvid en expeditionsavgift på 112 kr erlägges. Extra arbete eller kostnader utöver vad som är normalt vid ett låns avslutande betalas av låntagaren.

2. FÖRSENINGSAVGIFTER
Om en inbetalning inte fullgörs i rätt tid skall låntagaren, utöver förfallna betalningar, för varje påminnelse betala lagstadgad påminnelseavgift och aviseringsavgift.
Låntagaren skall även betala kostnaderna, inklusive långivarens extra arbetskostnader, för att erhålla förfallna betalningar.

3. ÖVRIGA AVGIFTER OCH KOSTNADER
Låntagaren skall ersätta långivaren för kostnad och arbete som sammanhänger med anskaffande och vidmakthållande av avtalad säkerhet, vård och realisation av pant samt bevakning och indrivning av långivarens fordran hos låntagaren eller annan betalningsskyldig för denna.

4. AUTOMATISK BETALNING
Har överenskommelse träffats om att förfallna belopp automatiskt skall tas ut från ett konto som låntagaren har hos långivaren, görs sådant uttag på förfallodagen. Infaller förfallodagen på allmän helgdag eller därmed likställd dag kan överföringen komma att utföras närmast följande bankdag.
Låntagaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på aktuellt konto på förfallodagen. Finns inte belopp på kontot till full täckning av betalningen, får långivaren låta bli att verkställa betalningen, eller, om belastning ändå sker, senare låta betalningen återgå.

5. LÅNEGARANTIKAPITAL
Senast i samband med lånets utbetalning skall låntagaren inbetala garantikapital för lån enligt vad som fordras med hänsyn till den säkerhet som ställs för lånet. Garantikapital avrundas uppåt till hel krona. Om särskilda skäl finnes kan garantikapitalet jämkas.
Om förluster inträffar, så att det totala garantikapitalet för lån blir otillräckligt för att motsvara de krav som gäller för en banks kapitaltäckning för lån, skall låntagarna inbetala kompletterande garantikapital i förhållande till vars och ens resterande skuld.
Garantikapitalet blir efter amorteringstiden överfört till konto i grupp 1, om det inte tagits i anspråk för att täcka förluster.

6. LÅNGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET
För att skydda övriga låntagare har långivaren rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som långivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:
a: Låntagaren har inte fullgjort sina förpliktelser enligt skuldebrevet eller i övrigt mot långivaren.
b: Säkerheten för lånet eller annan till lånet hörande förpliktelse, som låntagaren har mot långivaren, inte längre är betryggande.
c: Om det på grund av väsentligt ändrade omständigheter avseende tillgång på medel eller det enligt långivarens bedömning blir omöjligt eller olagligt för långivaren att fullfölja låneavtalet.
d: Det finns skälig anledning att anta att låntagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot långivaren.
e: Om lånet beviljats med föreskrivna villkor och det visar sig att de lånade medlen kommit att användas i strid med dessa villkor.
Är låntagaren fysisk person och inte bedriver näring får långivaren inte bestämma att hela lånet skall förfalla till betalning tidigare än fyra veckor efter att långivaren har sänt meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till låntagaren eller uppsägningen delgetts denne på annat sätt.
Uppsägningen av lånet skall inte medföra att detta förfaller till betalning, om låntagaren före uppsägningstidens utgång undanröjer grunden för uppsägningen.
Bestämmelserna om fyra veckors uppsägningstid och om möjligheten att få lånet att fortlöpa, om grunden för uppsägningen undanröjs, gäller inte, om låntagaren under de senaste tolv månaderna vid minst två tillfällen inte i rätt tid fullgjort betalningsförpliktelse mot långivaren.

7. UTEBLIVEN BETALNING
Om låntagaren försummat att fullgöra sina förpliktelser gentemot långivaren äger denne rätt att som betalning tillgodogöra sig ur de medel låntagaren har innestående hos långivaren.

8. FRISLÄPPANDE AV KONTRAKTSBUNDNA MEDEL
När ett lån slutamorterats eller inlösts beräknas preliminärt den tidpunkt som till lånet anknutna kontraktsbundna medel (efterinvestering och garantikapital) kan överföras till ett konto i grupp 1. Överförandet sker när totala antalet tillgodoräknade poäng är lika med antalet utnyttjade lånepoäng.

9. RÄTT FÖR BORGENSMAN OCH PANTSÄTTARE ATT PÅKALLA ATT LÅNET SÄGS UPP
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsättare får inte återkalla sin pantsättning.
Borgensman eller pantsättare får skriftligen begära att långivaren säger upp lånet till betalning sex månader efter uppsägning. Sådan uppsägning kan medföra att borgensman blir tvungen att betala på grund av sin borgen respektive att långivaren tar pant i anspråk.
Har långivaren mottagit sådan begäran om uppsägning men inte inom sex veckor därefter sagt upp lånet, upphör borgensåtagande respektive pantsättning som gjorts av den som begärt att lånet skall sägas upp, sex månader efter det låntagaren mottagit denna begäran. Detta sker dock inte, om långivaren på grund av låntagarens försummelse före utgången av sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt uppsägning.

10. ORDNINGSFÖLJD MELLAN SÄKERHETER
Om låntagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt skuldebrevet, får långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheter (pant, borgen m.m.) skall tas i anspråk.

11. AVKASTNING AV PANT
Avkastning av alla rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. Sålunda omfattar t.ex. pantsättning av aktie rätt för långivaren att delta i fondemission, nyemission eller emission vartill aktien ger rätt. Som framgår av punkt 12 är långivaren emellertid inte skyldig att tillse att rättigheter tillvaratas. Om det ändå sker, är långivaren redovisningsskyldig mot pantsättare.

12. LÅNGIVARENS PANTVÅRD
Långivaren är skyldig att förvara panten väl.
Långivaren skall i förekommande fall avbryta preskription samt verkställa bevakning vid kallelse på okända borgenärer och i konkurs, om pantsättare begär det efter konkursutbrottet. Då kungörelse utfärdats om dödande av pantsatt handling skall långivaren anmäla sitt innehav av handlingen. Långivaren är dock inte skyldig att vidta någon av dessa åtgärder beträffande fordringsbevis som utgörs av kuponger eller som är avsedda för den allmänna rörelsen, t.ex. obligation, eller för vilka svensk rätt inte gäller.
Långivaren är inte skyldig att vidmakthålla det personliga betalningsansvaret för intecknat skuldebrev.
Långivaren är inte skyldig att i fråga om värdepapper lyfta utdelning och ränta eller bevaka pantsättares rätt i samband med emissioner, aktieutbyten, konverteringar, utskiftningar o. dyl. Långivarens pantvård omfattar inte mer än vad som angetts.
Genom särskilt avtal kan långivaren mot avgift åta sig en utökad pantvård.

13. HUR PANT TAS I ANSPRÅK AV LÅNGIVAREN
Långivaren skall vara omsorgsfull och om möjligt underrätta pantsättare i god tid innan långivaren tar panten i anspråk.
Om långivaren önskar ta pantsatt fondpapper i anspråk skall det ske genom försäljning på fondbörs eller, om detta inte är lämpligt, på offentlig auktion.
Består panten av skuldebrev, för vilket pantsättaren svarar personligen eller med viss egendom, är skuldebrevet gentemot pantsättaren förfallet till betalning vid anfordran, oavsett skuldebrevets föreskrifter om förfallotid. Om panten utgörs av tillgodohavande på konto hos långivaren, får långivaren omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot.
Annan pant får långivaren ta i anspråk på det sätt långivaren finner lämpligt.

14. RÄTT FÖR LÅNGIVAREN ATT TECKNA PANTSÄTTARENS NAMN
Pantsättare ger genom pantsättningen långivaren eller den långivaren utser rätt att teckna pantsättarens namn då detta är nödvändigt för att tillvarata långivarens panträtt avseende det/de lån för vilket/vilka dessa allmänna villkor gäller. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.

15. VIDAREPANTSÄTTNING AV SÄKERHET
Pantsättaren ger ett generellt medgivande att långivaren, som säkerhet för av långivaren upptagna lån vid likviditetssamarbete med organisation eller med enskilda deltagare, får utnyttja ledigt pantutrymme upp till det belopp som anges i skuldebrevet/reversen till långivaren, till dess lånet är nedamorterat till minst hälften av det ursprungliga lånebeloppet. Vid tiden därefter får långivaren, av det lediga utrymmet, utnyttja upp till ett belopp som är lika stort som den resterande skulden så länge som låntagarens skuld till långivaren inte är slutligt reglerad. Långivaren äger därvid rätt att teckna pantsättarens namn.
Detta innebär att något överhypotek i pantbrev inte blir tillgängligt för låntagaren förrän lånet är nedamorterat till minst halva det ursprungliga lånebeloppet.

16. UTLÄMNANDE AV PANT
Långivaren får lämna ut pant utan skyldighet att beakta den rätt till panten som kan tillkomma borgensman vilken betalt till annan än långivaren på grund av sin borgen.

17. BETALNING FRÅN BORGENSMAN
Betalar borgensman till långivaren på grund av sin borgen, skall han särskilt meddela långivaren att han betalt såsom borgensman och begära att detta noteras hos långivaren.

18. BORGENSMANS RÄTT TILL PANT
Om borgen har tecknats för lånet gäller följande ifråga om borgensmans rätt till egendom som pantsatts i skuldebrevet av låntagaren ensam eller tillsammans med annan. Panten skall utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot låntagaren i den mån långivaren inte tar pant i anspråk för låntagarens förpliktelser enligt skuldebrevet. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till vars och ens återkrav, såvida de inte överenskommer om annat.
Borgensman har i förhållande till långivaren inte rätt till annan egendom, som har pantsatts till långivaren av låntagaren eller annan.
Långivaren får lämna ut avkastning av pant, som inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt skuldebrevet, utan att på grund därav borgensmans ansvar skall minska.

19. HUR PANT TAS I ANSPRÅK FÖR BORGENSMANS ÅTERKRAV
Har borgensman betalt till långivaren på grund av sin borgen, får han utnyttja sin rätt till pant enligt punkt 18 först sedan långivaren fått full betalning för sin fordran enligt skuldebrevet. Vill borgensmannen utnyttja denna rätt, får långivaren välja mellan att lämna ut panten till borgensmännen eller ta panten i anspråk för borgensmännens räkning.

20. FÖRSÄKRING
Egendom som utgör säkerhet för långivarens fordran skall vara tillräckligt försäkrad hos försäkringsgivare som långivaren godkänner.
Om låntagaren inte visar att försäkring gäller enligt ovan, får långivaren låta försäkra egendomen på låntagarens bekostnad.

21. MEDDELANDEN
Låntagaren, borgensman och pantsättare skall underrätta långivaren om adressändring.
Rekommenderat brev om lånet, som långivaren sänder till någon av ovannämnda personer, skall anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller ny adress som är känd för långivaren.
Meddelande som sänts med telex/telefax skall anses ha nått adressaten omedelbart.
Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription.

22. BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR
Långivaren är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i frågan om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om långivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Långivaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om långivaren varit normalt aktsam.

23. RÄTT TILL ÄNDRINGAR I ALLMÄNNA VILLKOR
Långivaren har rätt att ensidigt, utan föregående avisering, ändra dessa villkor när så befinns nödvändigt på grund av ny eller ändrad lagstiftning eller förordning eller annan tvingande yttre omständighet eller om finansieringsverksamheten finner det nödvändigt för verksamhetens fortlevnad och säkerhet.

NORDISK FINANSSAMVERKAN EK FÖR, BOX 11010, SE-600 11 NORRKÖPING

INFORMATION OM POÄNGÖVERLÅTELSER

Deltagare kan överföra poäng hos finansieringsverksamheten mellan sig. Villkoren för överföringen bestämmer de antingen själva eller enligt följande:

Vid meddelande om att överlåtelse eller mottagande av poäng önskas med utnyttjande av finansieringsverksamhetens pris- och mängdberäkning, liksom vid förändring av sådana önskemål, erlägges en expeditionsavgift på 34 kr.

Expeditionsavgiften vid överlåtelse av poäng är 34 kr. Denna avgift erlägges av såväl överlåtare som mottagare när överföring sker och dras från respektive parts angivna konto hos finansieringsverksamheten.

Den som önskar överlåta poäng via prissättning hos finansieringsverksamheten meddelar finansieringsverksamheten dels vilket pris som begärs per miljon poäng vid det maximala antalet poäng som överlåtaren vill överlåta, dels vilket pris som begärs per miljon poäng vid det minsta antalet poäng som överlåtaren vill överlåta, dels det senaste datum villkoren för överlåtelsen skall beräknas. Vidare skall överlåtaren meddela sin eventuella beredskap att efterhand sänka sina begärda priser vid minsta respektive största antal överlåtna poäng och i vilken takt det i så fall skall ske. Överlåtaren skall också ange till vilket konto ersättningen för överlåtna poäng skall betalas.

Den som önskar överta poäng via prissättning hos finansieringsverksamheten meddelar finansieringsverksamheten dels vilket pris som godtas per miljon poäng vid det maximala antalet poäng som vederbörande vill mottaga, dels vilket pris per miljon poäng som godtas vid det minsta antalet poäng som vederbörande vill överta, dels det senaste datum villkoren skall beräknas. Vidare skall mottagaren meddela sin eventuella beredskap att efterhand höja sina godtagbara priser vid minsta respektive största antal mottagna poäng och i vilken takt det i så fall skall ske.

Genom ett särskilt program beräknas sedan den prisnivå vid vilken så många poäng som möjligt kan överlåtas. De överlåtare respektive mottagare vars ramar inte innehåller det framräknade priset kvarstår till nästa beräkningsomgång så länge som respektive slutdatum ej passerats.

Så snart en prisnivå fastställts meddelas berörda överlåtare och mottagare om denna. Mottagarna av poäng erhåller även uppgift om vilken poängsumma de erhåller och till vilket konto de skall betala för överlåtelsen. Överlåtaren erhåller uppgift om den totala poängsumman som överlåtes och vilka mottagarna är.

Överföring av poäng sker när överlåtaren inkommer med skriftlig undertecknad begäran om detta eller, när överlåtare och mottagare räknats fram hos finansieringsverksamheten, dokumentation om fullgjorda betalningar för överlåtelsen kommit finansieringsverksamheten tillhanda. Den ovan angivna avgiften för poängöverföring debiteras respektive konto.

Rätt till ändringar av ovanstående information, utan föregående meddelande, förbehålls.

FINANSSAMVERKAN EK FÖR, BOX 11010, SE-600 11 NORRKÖPING

(Den vid låneansökan uträknade poängkvoten beräknas med 30,436875 dagar per månad. Detta är genomsnittsantalet dagar för en månad under 400 år, vilket i sin tur är grundperioden i de nu använda reglerna för skottårsberäkningar.)
(100 000 000 poäng (100 Megapoäng eller 100 Mp) motsvarar ungefär ett belopp på mellan 275 000 och 300 000 kr som fanns på ett konto under ett år.)

REGLER FÖR FINANSIERINGSVERKSAMHETEN HOS FINANSSAMVERKAN EK FÖR
Aktuella från 2012-02-23.

SAMMANFATTNING
Företaget bedriver finansieringsverksamhet genom utlåning av följande medel: det egna insatskapitalet, garantikapital och annat riskkapital (investering och efterinvestering) som tillskjutits av deltagarna i finansieringsverksamheten. Huvudprincipen är att var och en som lånar efterhand skall ge möjlighet för någon annan deltagare att få ett motsvarande lån, räknat i tid gånger pengar. Detta regleras genom ett poängsystem. En poäng erhålles när man ställer en krona till förfogande under en dag, en poäng förbrukas för en krona lånad under en dag.
Finansieringskontraktet innebär därför dels en förpliktelse om återbetalning av lånet, dels en förpliktelse att efterhand inbetala medel, efterinvestering, så att en poängbalans uppnås för det aktuella lånet. Låntagaren kan i stället för efterinvestering överta poäng som någon eller några andra deltagare presterar. När balans uppnåtts avräknas lånepoängen från de presterade poängen.
Eftersom en finansieringsverksamhet i praktiken bör ha en viss likviditet så kan man i genomsnitt inte erhålla exakt en poäng för varje krona som den aktuella dagen motsvarar finansieringsverksamhetens utlåning. Från det poängantal som motsvarar den sammanlagt utlånade summan vid dagens slut dras en hundradel som förs till en gemensam poängbalansfond. Resten av poängen fördelas sedan efter formler som anger hur fördelningen av utlåningen mellan konton i fyra olika grupper är fördelad. Inom varje sådan grupp fördelas sedan poängen i förhållande till det belopp som finns på varje enskild deltagares konto, med avdrag för storleken på eventuell inbetalning till kontot under dagen.
Kostnaderna för finansieringsverksamheten täcks dels genom en låneavgift som blir proportionsvis lägre ju större lånebeloppet är, dels genom att deltagarna betalar en årsavgift för sitt kontoinnehav. Fyra gånger större lån ger bara dubbelt så stor låneavgift utom för lånebelopp som understiger en fjärdedel av referensbeloppet för lån (Referensbeloppet är nu c:a 112 000 kr).
Vid lånets uppläggning avdrages dels en uppläggningskostnad, dels en inbetalning av garantikapital till det aktuella lånet.
Alla avgifter följer Konsumentprisindex. Låntagarna kan välja att även låta inbetalningarna av amortering och efterinvestering följa konsumentprisindex. Det innebär vanligen något kortare amorteringstid och därmed möjlighet till tidigare överlåtelse av efterinvesteringen.

1. INGEN RÄNTA
Ingen ränta utbetalas på pengar som är inbetalade till finansieringsverksamheten. Deltagare i finansieringsverksamheten avsäger sig genom sitt deltagande alla framtida anspråk på ränta på inbetalade medel.

2. KONTOGRUPPER
Innestående investeringsmedel och garantikapital indelas i fyra olika grupper, 1, 2, 3 och 4, beroende på önskad tillgänglighet för överlåtelse till annan investerare. Medel i grupp 1 har högst tillgänglighet och medel i grupp 4 lägst. De medel i grupp 4 som är spärrade för att uppnå poängbalans överförs till grupp 1 när så skett. Medel på kontona kan användas för direkt betalning av skuld eller avgift till finansieringsverksamheten.
Alla insatta medel är riskkapital. Det innebär att medlen till en del kan komma att tas i anspråk för täckande av eventuella förluster.
Inga medel som står på något konto hos finansieringsverksamheten omfattas av den statliga insättningsgarantin.

3. POÄNGBERÄKNING
Den poängsumma som varje dag fördelas på olika kontogrupper och deltagarkonton är lika med beloppet av den del av deltagarnas tillgångar som är utlånade eller placerade hos företag eller organisationer med vilka finansieringsverksamheten har ett likviditetssamarbete. En hundradel av poängsumman överföres direkt till poängbalansfonden. Resterande poäng fördelas på följande sätt:
För varje deltagares individuella konton inom en kontogrupp beräknas dagens poänggrundande behållning som det minsta av antalet kronor före och efter dagens betalningar till och från det aktuella kontot.
Summan av dessa behållningar på de individuella kontona inom respektive kontogrupp utgör sedan basen för beräkningen av såväl poängfördelningen mellan de olika kontogrupperna och fördelningen av poäng inom varje kontogrupp. Utlåningens, och därmed poängens, fördelning mellan olika kontogrupper beskrivs i en särskild information i anslutning till dessa regler.
Inom kontogruppen fördelas de poäng som tillfaller gruppen mellan de olika deltagarnas konton i proportion till hur stor del den poänggrundande behållningen är på varje konto.
Poäng kan, på kontoinnehavarens skriftliga begäran, överföras till en annan deltagare eller till ett särskilt poängkonto för finansiering av projekt som av styrelsen i Finanssamverkan ek för bedöms angelägna, t.ex. av miljöskäl.

4. LÅNEPOÄNG OCH POÄNGKVOT
Ett lån motsvarar ett antal lånepoäng. Dessa räknas fram genom att, för varje dag under hela amorteringstiden, lägga lika många poäng som motsvarar den aktuella dagens skuldbelopp i kronor, till redan summerade lånepoäng. Dag för in- och utbetalning medräknas.
Poängkvot är den sammanlagda, själv presterade eller övertagna, poängsumma låntagaren utnyttjar vid ansökan om lån, delat med beräknad lånepoäng för respektive sökta lån. Vid denna beräkning anses varje månad ha exakt 30,436875 dagar.

5. INBETALNING OCH ÖVERLÅTELSE AV INVESTERINGSMEDEL
Investeringsmedel kan betalas in när som helst på något av deltagarens konton i grupp 1, 2, 3 eller 4 med valfritt belopp. Uppsägningstid för överlåtelse av medel är 1 månad för konto i grupp 1, med undantag för medel reserverade för låneutbetalning, 3 månader för konto i grupp 2, 6 månader för konto i grupp 3 samt 12 månader för konto i grupp 4.
Begäran om omföringar och överlåtelse av medel mellan konton måste ske skriftligen med undertecknat brev till finansieringsverksamhetens kontor. Utbetalning av ersättning för överlåten investering sker endast till föranmält konto. Begäran behandlas normalt inom en vecka.
Vid begränsad likviditet tillämpas punkt 17 i dessa regler.
Ersättning för överlåtna investeringsmedel innestående på något av kontona i grupperna 1, 2, 3 och 4 utbetalas i enlighet med dessa regler. Vid dragning av avgift, amortering och efterinvestering samt andra betalningar till finansieringsverksamheten sker detta direkt utan någon uppsägningstid.

6. ANSÖKAN OM LÅN
Ansökan om lån skall göras på finansieringsverksamhetens formulär. Ofullständig ansökan behandlas inte.
En särskild expeditionsavgift tas ut vid låneansökan och vid eventuella förändringar i denna.

7. KVALIFIKATIONSTID
Kvalifikationstiden beräknas som en genomsnittstid, baserad på varje dags kontobehållning från datum för första inbetalning eller den tidpunkt, då poäng från deltagarens konto/n senast utnyttjades, fram till aktuellt datum för beräkning.

8. UTRÄKNING AV TURORDNING FÖR SÖKTA LÅN
Poängkvoten används, tillsammans med kvalifikationstiden, för att räkna fram turordningslista för sökta lån. Stor poängkvot och lång kvalifikationstid ger förmånligare placering i listan. Vid ansökan om lån får den sökande ta med upp till fem olika kombinationer av lånebelopp, amorteringstid och amorteringsintervall. Kortare amorteringsintervall minskar antalet lånepoäng vid en bestämd amorteringstid men ökar den sammanlagda låneavgiften.
I första hand avgör poängkvot och kvalifikationstid ett lånealternativs placering i turordningslistan.
I andra hand avgör lånets storlek. Mindre lån ger bättre placering.
I tredje hand avgör amorteringstid. Kortare tid ger bättre placering.
I fjärde hand får tidigare inkommen ansökan förtur. Endast hela dygn räknas.
I sista hand får lägre deltagarnummer förtur.
Aktuell plats i turordningslistan redovisas till de lånesökande efter varje beräkning.

9. LÅNEERBJUDANDE OCH TIDSFRISTER
För de låneansökningar som ligger bäst till erbjuds deltagarna lån så långt tillgängliga medel medger. Erbjudandet står öppet i 10 dagar efter erbjudandets datering, men upphör därefter att gälla om den lånesökande ej svarat inom tidsfristen.
Sedan ett låneerbjudande godtagits av den lånesökande skall säkerhet för lånet ställas inom 90 dagar. Om detta inte skett och finansieringsverksamheten inte finner att särskilda skäl föreligger, upphör erbjudandet att gälla.
När erbjudandet godtagits och finansieringsverksamheten godkänt erbjudna säkerheter överförs medel till ett konto i grupp 1 för utbetalningar av lån. Den lånesökande erhåller poäng från detta konto och debiteras ett poängavdrag som motsvarar lånebeloppet.

10. UTBETALNING AV LÅN
Under förutsättning att finansieringsverksamheten enligt sin bedömning erhållit samtliga erforderliga lånehandlingar i fullständigt skick, sker utbetalning av lån när medel finns tillgängliga och godtagbar säkerhet ställts.
Finansieringsverksamheten kan inte garantera låneutbetalning viss dag.

11. KONTRAKTSBUNDNA INBETALNINGAR
Kontraktsbundna inbetalningar är dels låne- och aviseringsavgift, dels amortering och efterinvestering, den inbetalning som fullgörs för att uppnå balans mellan presterade och övertagna respektive utnyttjade poäng. Ju större poängkvot, desto mindre belopp behöver inbetalas tillsammans med amorteringen av lånet.
Skulle av någon anledning en poängbalans för ett lån inte kunna uppnås täcks underskottet i första hand genom överföring från poängbalansfonden. Skulle detta inte vara tillräckligt överföres poängunderskottet i ny räkning till kommande verksamhetsår.

12. FRISLÄPPANDE AV EFTERINVESTERING
När ett lån slutamorterats kontrolleras den tidpunkt vid vilken den till lånet hörande efterinvesteringen kan överföras till konto i grupp 1. Det sker när totala antalet presterade och övertagna poäng blivit lika med antalet lånepoäng vilket innebär att poängbalans uppnåtts.
Finns särskilda skäl kan finansieringsverksamheten medge att en del av efterinvesteringen överlåtes i förtid.

13. GARANTIKAPITAL OCH KAPITALTÄCKNING
Om garantikapital inte erlagts senast vid lånets utbetalning skall de första inbetalningarna av efterinvestering föras till garantikontot, knutet till det aktuella lånet, till dess detta kapital uppgår till 0, 2, 4, 6, 8 eller 10 procent av lånebeloppet, beroende på den säkerhet som ställts för lånet, samt med ett tillägg som är 0,1 procent, multiplicerat med antalet månader mellan varje amortering av lånet. När poängbalans uppnåtts efter slutamortering överförs garantikapitalet till konto i grupp 1.

14. MINSTA LÅNEBELOPP OCH LÅNEAVGIFTER
Avgifter och referensvärden, samt i vissa fall amorteringsbelopp och inbetalning av efterinvestering, vilka är knutna till Konsumentprisindex (KPI), beräknas alla med utgångspunkt från KPI=281,00 (fastställt värde oktober 2004), i fortsättningen betecknat UKPI (Ursprungligt KonsumentPrisIndex). Det finns två slags indexanknutna belopp respektive referensvärden. Vid beräkningar av indexberoende värden används ett tidsförskjutet indexvärde som är fastställt den andra månaden före den aktuella månaden där värdet skall användas. Det tidsförskjutet indexvärdet betecknas FKPI (Förskjutet KonsumentPrisIndex).
Typ A där det aktuella värdet räknas fram genom att det ursprungliga värdet multipliceras med kvoten KA där KA är FKPI dividerat med UKPI. Typ B där det aktuella värdet räknas fram genom att det ursprungliga värdet multipliceras med kvoten KB där KB är FKPI dividerat med SKPI (Start KonsumentPrisIndex) som betecknar fastställt KPI för den aktuella startmånaden för det som skall indexberäknas.
Ursprungligt referensvärde för lånebelopp är 100 000 kr för december 2004 med UKPI = 281,00. Ursprungliga belopp för expeditionsavgifter är 30 kr respektive 50 kr. Dessa tre är alla av typ A och de aktuella värdena varje månad blir 100 000 * KA, 30 * KA respektive 50 * KA. Avgifter och referensvärden rundas alltid uppåt till närmast hela krona.
Lånebelopp begränsas nedåt genom att amorteringen, i förhållande till referensvärdet vid lånets utbetalning, skall uppgå till minst 0,4 % per månad vid månadsamortering, minst 0,8 % per kvartal vid kvartalsamortering och minst 1,25 % per halvår vid halvårsamortering. Det maximala antalet amorteringar blir då respektive 250, 125 och 80 vid månads-, kvartals- och halvårsamorteringar. Lån där amorteringen understiger ovan angivna procentsatser kan dock beviljas under förutsättningen att amorteringen uppgår till minst 1 % av det aktuella referensbeloppet för lån.
Med utgångspunkt från faktiskt lånebelopp och referensvärdet för lån beräknas en avgiftsbas som väsentligen är proportionell mot en faktor multiplicerad med lånebeloppet.

Låneavgiften består av 3 delar och beräknas på följande sätt:
1: En engångsavgift dras av vid lånets utbetalning.
Den uppgår till 4 % av avgiftsbasen om inte särskilda omständigheter påkallar annan %-sats.
Exempel, baserat på att referensbeloppet är 100 000 kr:
Ett lån på 10 000 kr får en uppläggningskostnad på 1 040 kr.
Ett lån på 25 000 kr får en uppläggningskostnad på 2 000 kr.
Ett lån på 100 000 kr får en uppläggningskostnad på 4 000 kr.
Ett lån på 400 000 kr får en uppläggningskostnad på 8 000 kr.
Ett lån på 1 600 000 kr får en uppläggningskostnad på 16 000 kr (1 % av lånebeloppet).
2: En årlig avgift, 0,3 % av avgiftsbasen, uppdelad på halvår, kvartal eller månad för täckande av kostnader för administration och revision.
3: 0,04 % av avgiftsbasen, för betalningshantering och bokföring, vid varje betalningstillfälle.
Ursprungsavgifterna för varje lån räknas ut enligt ovan men följer sedan KPI enligt typ B. Låneavgifterna vid varje betalningstillfälle blir då Ursprungsavgift * KB.
Exempel, baserat på att referensbeloppet är 100 000 kr:
Ett lån på 10 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift på 120 kr.
Ett lån på 25 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift på 230 kr.
Ett lån på 100 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift på 460 kr.
Ett lån på 400 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift på 920 kr.
Ett lån på 1 600 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift på 1 840 kr.
Dessa avgifter justeras under amorteringstiden i proportion till Konsumentprisindex.
Om låntagaren skall aviseras om inbetalning, uttas en avgift per aviseringsförsändelse, 30 * KA kr. Om kontraktsbundna betalningar ordnas genom automatisk dragning från konto sker ingen avisering om detta inte särskilt begärs och då mot avgift på 10 * KA kr.
Vid ansökan om lån uttas en expeditionsavgift, 50 * KA kr, samt 50 * KA kr för varje i ansökan ingående lånealternativ. Vid eventuell ändring av ansökan uttas en expeditionsavgift på 50 * KA kr för varje ändrat alternativ. Ansökan kvarligger tills den återtas eller ett låneerbjudande godtagits.
Dessa avgifter är inte avdragsgilla för privatpersoner vid inkomstdeklaration, däremot för rörelse.

15. SÄKERHETER FÖR LÅN
Finansieringsverksamheten beslutar i varje enskilt fall om erbjuden säkerhet är godtagbar för det lån som söks.
Som säkerhet för lån godtas i regel pantbrev eller överhypotek i bostadsfastighet inom 75 % av aktuellt värde. För fritidsbostad gäller gränsen 70 %. Säkerhet, i form av pantförskrivning av bostadsrätt inom 70 % av aktuellt värde, kan godtas, under förutsättning att bostadsrättsföreningens egen ekonomiska situation är tillfredsställande, att finansieringsverksamheten får pant med bästa rätt i bostadsrätten, och att en aktuell värdering finns. För fastighet med affärslokaler godtas i regel pantbrev inom 70 % av aktuell värdering. Med aktuellt värde förstås normalt att en värdering skall vara gjord tidigast 3 månader före den månad ansökan behandlas.
Borgensförbindelse från två eller flera personer kan också utgöra säkerhet, ensamt eller som tillägg till annan säkerhet. Borgensförbindelser godtas endast under förutsättning att finansieringsverksamheten bedömer borgensmännens betalningsförmåga som tillfredsställande.
Det är också möjligt att ställa annan form av säkerhet. Detta avgörs från fall till fall av finansieringsverksamheten.

16. TÄCKNING AV EVENTUELLA FÖRLUSTER
Om förlust uppstår täckes denna i första hand av de medel berörd/a låntagare har kvar hos finansieringsverksamheten, därefter av finansieringsverksamhetens rörelseöverskott. I andra hand tas finansieringsverksamhetens reservfond i anspråk.
Skulle dessa medel inte räcka till, täcks resterande underskott genom att ta i anspråk låntagarnas garantikapital för lån i proportion till vars och ens genomsnittliga skuld under närmast föregående verksamhetsår.
Skulle inte heller detta vara tillräckligt, fördelas resten av förlusten i sista hand på övriga konton, i proportion till genomsnittlig behållning under närmast föregående verksamhetsår.

17. UTBETALNINGSREGLER VID BEGRÄNSAD LIKVIDITET
Ett finansieringssystem enligt dessa regler är effektivare ju mindre likviditeten (andelen inte utlånade pengar) är. Samtidigt ger en låg likviditet större sannolikhet att deltagaren får vänta extra tid på utbetalningar av lån och ersättning för överlåtna investeringsmedel. För att ge den enskilde deltagaren möjlighet att väga dessa saker mot varandra har systemet delats upp i fyra olika kontogrupper med olika poängtillskrivning och risk för försenade utbetalningar.
Om medel saknas för utbetalningar av ersättning för överlåtna investeringsmedel skall inkommande medel användas på följande sätt:
Saknas medel för utbetalning av ersättning för överlåtna investeringsmedel på konton i grupp 1 skall 40 % av det belopp som inflyter utöver avgifter, garantikapital och amorteringar för lån användas för utbetalning av dessa ersättningar.
Saknas medel för utbetalning av ersättning för överlåtna investeringsmedel på konton i grupp 2 skall 30 % av det belopp som inflyter utöver avgifter, garantikapital och amorteringar för lån användas för utbetalning av dessa ersättningar.
Saknas medel för utbetalning av ersättning för överlåtna investeringsmedel på konton i grupp 3 skall 20 % av det belopp som inflyter utöver avgifter, garantikapital och amorteringar för lån användas för utbetalning av dessa ersättningar.
Saknas medel för utbetalning av ersättning för överlåtna investeringsmedel på konton i grupp 4 skall 10 % av det belopp som inflyter utöver avgifter, garantikapital och amorteringar för lån användas för utbetalning av dessa ersättningar.
För varje överlåtare gäller att ny utbetalning av ersättning för överlåtna investeringsmedel får göras tidigast 14:e dagen efter att denne senast erhöll likvid. En särskild turordningslista upprättas för utbetalningar av ersättningar. Totalbeloppet för de investeringsmedel som sagts upp till överlåtelse registreras för varje överlåtare tillsammans med första datum för utbetalning av ersättning, beroende på den kontogrupp till vilken investeringsmedlen hör, och turnummer under dagen tillsammans med storleken på delbetalningarna i det aktuella fallet, nedan benämnt gränsbelopp.
Turordningen mellan utbetalningar av ersättningar inom kölistan i respektive grupp avgörs av uppsägningstiden och det datum som skriftlig uppsägning till överlåtelse inkom till finansieringsverksamhetens kontor. För konto med spärrade medel gäller datum för spärrens hävande om detta infaller senare än uppsägningstidens slut. Ordningen mellan utbetalningar inom samma grupp, som enligt uppsägning skulle ha verkställts samma datum, bestäms i första hand av storleken på överlåtet investeringsbelopp, så att mindre belopp ger förtur och i andra hand av deltagarnummer i finansieringsverksamheten, så att lägre deltagarnummer ger förtur.
Vid inplacering av betalningar i kölistan beräknas ett gränsbelopp med formeln
gränsbelopp = basuttag + uttagsandel * (överlåtelsebelopp)
varefter gränsbeloppet avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Storleken på basuttag och uttagsandel fastställs av finansieringsverksamheten.
Utbetalningar sker portionsvis med gränsbeloppet, eller med det mindre belopp som återstår att utbetala, i den turordning listan anger så långt tillgängliga medel räcker. Vid nästa utbetalningstillfälle börjar man om från första plats på listan, men med beaktande av att det mellan varje utbetalning till en och samma deltagare skall förflyta 14 dagar, såvida inte utbetalningskön inom gruppen i sin helhet kan avvecklas snabbare.
De medel som står i kö för överlåtelse tillgodoräknas poäng på samma sätt som medel på övriga konton i samma grupp. Någon kompensation för dröjsmål med utbetalning på grund av begränsad likviditet utgår inte.

18. MEDLEMSAVGIFTER OCH DELTAGANDE I FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
För att delta i den av företaget bedrivna finansieringsverksamheten krävs att medlemsavgift betalas och att deltagaren avsäger sig rätten att ställa krav på ränta avseende alla till företaget inbetalade medel.
Medlemsavgifter betalas årligen efter avisering eller genom överenskommen dragning från deltagarens konto. Den uppgår till 50 * KA kr per deltagare och 50 * KA kr per öppnat förinvesteringskonto.
Har förfallen deltagaravgift inte inbetalats vid förfallodatum har finansieringsverksamheten rätt att dra den förfallna avgiften från konto som tillhör deltagaren. Förfallodatum är årsdagen av deltagarens anmälningsdatum respektive kontoöppning hos finansieringsverksamheten.

19. OANTRÄFFBAR KONTOHAVARES MEDEL OCH POÄNG
Om deltagare eller tidigare deltagare i finansieringsverksamheten inte håller finansieringsverksamheten underrättad om sin adress och har medel, som kvarstår på konto hos finansieringsverksamheten, äger finansieringsverksamheten rätt att ur dessa medel varje år tillgodogöra sig betalning för förfallen deltagaravgift eller, för tidigare deltagare, en registerhållningsavgift uppgående till 50 * KA kr. Efter 10 år utan kontakt tillfaller resten av dessa medel finansieringsverksamheten.

Rätt till ändringar i dessa regler, utan föregående meddelande, förbehålls.
NORDISK FINANSSAMVERKAN EK FÖR, BOX 11010, SE-600 11 NORRKÖPING

information

Tillbaka till första sidan