Lånekostnader

Senast uppdaterad 2015-12-01

Samarbete - grunden för lägre lånekostnader
Du avstår från att begära ränta på de pengar du ställer till förfogande för utlåning till andra. De avstår i sin tur från att kräva dig på räntor när du själv lånar av deras medel. Du betalar endast för arbetet med drift och skötseln av finansieringsverksamheten.

I det vanliga banksystemet skall ägarna ha utdelning på aktierna. Hos Finanssamverkan finns inget liknande krav. Medlemmarna äger föreningen och verksamheten bedrivs dessutom utan vinstsyfte. En vanlig bank lånar in pengar mot ränta, och denna betalas av bankens låntagare.

Sedan lägger låntagarna, om möjligt, till dessa räntekostnader på priset på de varor eller tjänster de säljer. Spararna får därför själva, genom högre priser, betala en stor del av sin egen inkomstränta.

Du betalar ingen ränta för att låna hos
FINANSSAMVERKAN. Däremot en låg låneavgift som består av tre olika delar. Avgiften är beroende av lånets storlek på ett sådant sätt att den, i kronor räknat, bara blir dubbelt så stor om lånet blir fyra gånger större och tre gånger större om lånesumman blir nio gånger större.

Vid utbetalningen av lån beräknas en avgiftsbas som utgör det belopp som låneavgiftens tre delar sedan räknas ut i förhållande till. Avgiftsbasen är kopplad till ett referensvärde på lånebelopp. Detta refernsvärde var 100 000 kr under december 2004 och följer sedan KPI (konsumentprisindex) varje månad med 2 månaders förskjutning. Det betyder att 100 000 är baserat på KPI för oktober 2004 (281,0), referensvärdet för januari 2015 är kopplat till KPI för november 2014 o.s.v.

Aktuella referensvärden

 Månad

 Dec 2004

 ...

Sep 2015

Okt 2015

Nov 2015

 2 mån förskjutet KPI

-281,00

 ...

313,43

312,81

314,06

 Referensvärde

100 000

 ...

111 541

111 320

111 765

Matematiskt räknas avgiftsbasen genom att multiplicera referensvärdet på lånebelopp med lånebeloppet och sedan dra kvadratroten ur resultatet. Den röda böjda kurvan är avgiftbasen, den blå raka linjen visar på vilket belopp avgifterna skulle ha beräknats på med det vanliga sättet, proportionellt mot lånets storlek. Ju större lånet är, desto lägre blir den procentuella låneavgiften. För lån som är mindre än en fjärdedel av referens värdet är kurvan modifierad.


Låneavgiftens tre delar består av en uppläggningsavgift som dras av när lånet betalas ut, en avgift som skall täcka allmän administration samt revision och föreningens eventuella avgifter till Finansinspektionen och slutligen en avgift som skall täcka kostnaderna för betalningshantering och bokföring.

Uppläggningsavgiften är 4 % en gång, avgiften för allmän administration och revision m.m. är 0,3 % per år men betalningen fördelas på antalet betalningstillfällen under året, avgiften för betalningshantering och bokföring är 0,04 % per betalningstillfälle, allt räknat i förhållande till avgiftsbasen vid lånets utbetalning. De två delar som betalas löpande under amorteringstiden följer dock alltid KPI (konsumentprisindex).

Exempel:

Ett lån på 200 000 kr i februari 2012. KPI för oktober 2004 var 281,0 och för december 2011 var det 314,78. Referensvärdet för lån blir då 100 000 * 314,78 / 281,0 som uträknat blir 112 021.

Avgiftbasen är kvadratroten ur (lånebeloppet 200 000 * referensvärdet 112 021) kr som uträknat blir 149 681 kr. Den uppläggningskostnad som dras av från lånebeloppet blir då 5 988 kr (4 % av avgiftbasen eller 2,9936 % av lånebeloppet).

Årlig avgift blir 450 kr (0,3 % av 149 681 kr) plus en avgift varje betalningstillfälle på 60 kr (0,04 % av 149 681 kr). Skall betalningen aviseras tillkommer 33 kr varje betalningstillfälle.

Betalas lånet varje kvartal så blir den årliga kostnaden med avisering i så fall 822 kr (450 + 4 * (60 + 33)) motsvarande 0,4110 % per år av det ursprungliga lånebeloppet eller 0,4237 % av det utbetalade beloppet. Avgiften förändras beroende på hur konsumentprisindex ändras med tiden.

tillbaka