Lån

Senast uppdaterad 20151118

Lånetiden kan väljas mellan 2 och 40 år i steg om 3 månader. Hur mycket du kan låna beror främst på dina samlade poäng och på den tid du vill ha på dig för återbetalningen. Tiden mellan varje amortering kan vara 1, 3 eller 6 månader.

När du lånar, lånar du av andra medlemmars pengar. Detta balanserar du i första hand genom inbetalning av poängbalansmedel under amorteringstiden. Dessa medel får du tillbaka en tid efter att lånet är återbetalt. Under tiden lånar andra medlemmar av dessa poängbalansmedel. Ett rättvist system, där var och en bidrar med lika mycket som man själv utnyttjar. Du kan också ta emot poäng från andra medlemmars konton.

Så här fungerar det

Pengar som står på konton hos Nordisk Finanssamverkan är riskkapital. För att minimera risken vid utlåning skall låntagaren avsätta en del (vanligen mellan 4 och 6 procent) av sitt lånebelopp på ett särskilt lånegarantikonto. Inträffar inga större förluster så återfås dessa medel efter att lånet är slutamorterat.

Du börjar med att under en tid ställa pengar till förfogande för utlåning till föreningens medlemmar. Denna prestation mäts i poäng. Du får ungefär en poäng för varje krona som du under en dag ställer till förfogande för utlåning. Poängen är egentligen krondagar, men poäng är ett kortare ord.

När du sedan lånar pengar är det indirekt de andra medlemmarnas pengar du lånar. Ditt utnyttjande av lånet motsvarar ett antal (låne)poäng. Du förbrukar en poäng för varje krona du är skyldig under en dag.

Eftersom det är sällan en låntagare har åstadkommit lika många poäng i förväg, som motsvarar lånet, är det vanligast att man betalar in poängbalansmedel, samtidigt som man betalar av på lånet. Om man inte gör det så utnyttjar man mer än vad man själv presterat och då fungerar inte samarbetet. Alla måste åstadkomma minst lika mycket som han eller hon själv utnyttjar, räknat i poäng. De inbetalningar som är inskrivna i lånekontraktet, utöver amorteringar och låneavgifter, kallas poängbalansmedel. Det får låntagaren tillbaka en tid efter att lånet är helt återbetalt.

I verkligheten måste man prestera lite mer än man själv kan utnyttja. Det beror på att det behövs en reserv av pengar (kallas likviditet) eftersom in- och utbetalningar från den gemensamma kassan inte balanserar varje dag.

Figuren som följer visar hur en medel på olika konton samlar respektive förbrukar poäng. De gröna linjerna A visar behållningen på ett konto som används för att samla poäng som skall möjliggöra utbetalningen av lånet. Den blåa linjen B visar hur stor skulden är vid olika tidpunkter och den röda linjen, C, visar hur behållningen på poängbalanskontot ändras med tiden. Figuren A uppkommer genom fyra insättningar, följt av ett uttag, en ny insättning och sedan ett uttag av hela den innestående summan. Därefter kommer utbetalningen av lånet B (lodrät blå linje) och den följande återbetalningen med lika stora belopp varje gång (den blå trappan). När trappan nått upp till den vågräta tidaxeln är lånet återbetalat. Den röda trappan är de regelbundna inbetalningarna till poängbalanskontot. Den lodräta röda linjen längst till höger är återbetalningen av poängbalansmedlen. Poängen är de ytor som finns mellan den vågräta tidaxeln och linjerna som begränsar figurerna A, B och C. Det aktuella antalet poäng visas av den violetta linjen.


Poäng som funktion av tiden visar hur summan av presterade och utnyttjade poäng ändras med tiden tills balans uppnåtts.

Först ökar poängnettot i proportion till avståndet mellan den
gröna linjen och tidaxeln. Sedan alla pengar tagits ut är poängsumman oförändrad fram till dess lånet betalas ut.

Därefter förbrukas poäng i proportion till hur stor den
aktuella skulden är. Efter en kort tid hamnar poängnettokurvan under tidaxeln. Det betyder att man har förbrukat fler poäng än man har presterat i förväg.

När inbetalningarna av amorteringar och
poängbalansmedel börjar ändrar poängnettokurvan riktning och efter ungefär halva lånetiden börjar den peka uppåt. Det betyder att de samlade poängbalansmedlen är större än det återstående skuldbeloppet. Då tillkommer fler poäng än vad som förbrukas. Till slut når poängkurvan upp till tidaxeln igen.

Balans råder när den uppåtgående
poängkurvan korsar den vågräta tidaxeln. Det är först då man kan få tillbaka poängbalansmedlen.

Det går inte att efter halva lånetiden kvitta poängbalansmedel mot skulden eftersom det vid den tidpunkten finns ett stort poängunderskott. Vill du veta vad som gäller vid förtida återbetalning av lån så klicka på
lösen i nedanstående tabell.

Principen om balans mellan prestation och utnyttjande gör att inflationen får mycket liten inverkan. Det man förlorar under poängsamlandet uppvägs till stor del av det man vinner på lånet.

I vissa fall är det möjligt att få lån mycket snabbt. Klicka på direktlån för mer information.

För att få utförligare information, klicka på följande nyckelord
lånekostnader poäng turordningslista låneexempelformulär
utförligare om lån ansökan om lån direktlån säkerheter
begränsningar lösen kapitaltäckning

information