Arbetslöshet och inflation - Samband saknas

Senast uppdaterad 19990326


Öppet brev till Per-Olof Edin
Av civilingenjör Per Almgren, Norrköping

Under många år har mängder av ekonomistuderande fått lära sig att det finns något som heter Phillipskurva. Denna har ansetts visa, att om arbetslösheten är låg blir inflationen stor och tvärtom. Enligt denna kurva så är det omöjligt att samtidigt uppnå låg inflation och låg arbetslöshet. LO-ekonomen Per-Olof Edin har nyligen i flera artiklar skrivit att vi nu måste godta en arbetslöshetsnivå på 8 %.

Men ett statistiskt samband visar inte nödvändigtvis på ett orsakssamband. Det kan därför vara bra att med andra metoder undersöka vad som ligger bakom.

Definitionen på inflation är prisökning per tidsenhet. Det som ökar eller minskar inflationen bör då vara en kostnad som förändras med tiden.

Om arbetslösheten ligger fast på en viss nivå medför det ingen förändring med tiden av någon kostnad. Inflationens storlek beror därför inte på vilken nivå arbetslösheten befinner sig.

Däremot finns det ett samband när det sker förändringar i arbetslöshetsnivån. Om arbetslösheten minskar genom att företagen, staten eller kommunerna anställer fler människor så ökar lönekostnaderna, vanligen mer än de bortfallande bidragen till de tidigare arbetslösa. Skulle mängden sålda varor och tjänster inte samtidigt öka, så att denna skillnad mellan löne- och bidragskostnader kan täckas, tas troligen beslut att höja priserna och det betyder inflation.

Motsvarande gäller vid en ökning av arbetslösheten. Denna förändring kan sänka priserna om lönekostnaderna minskar mer än bidragskostnaderna ökar och en eventuell minskning av försäljningen inte uppväger kostnadsskillnaden.

Sammanfattningen blir att det inte finns något direkt samband mellan arbetslöshetens nivå och inflationen, däremot mellan förändringar i arbetslösheten och inflationen.

Att godta en fortlöpande arbetslöshetsnivå på 8 % som nödvändig för en stabil prisnivå avslöjar bara en oförmåga att se de ekonomiska sambanden.

Det är fullt möjligt, att föra en politik som samtidigt åstadkommer stabila priser och en mycket låg arbetslöshet. Största hindren för en sådan politik är felaktiga föreställningar om hur samhällsekonomin fungerar och galna riksdagsbeslut, som att staten inte skall få låna direkt av riksbanken. Men båda sakerna går ju att ändra, även om det tar en viss tid.

tillbaka