Förslag till nya Regler för finansieringsverksamheten och nya Allmänna villkor för lån

Regler för finansieringsverksamheten, förslag 2004-12-27
Sammanfattning
Finansieringen sker så att balans uppnås mellan det varje medlem utnyttjar i form av lånade pengar * tid och presterar i form av pengar * tid till utlåning åt andra medlemmar, plus en viss reserv för utbetalningar (likviditet) och utveckling av finansieringen. Utlåning sker under förutsättning att godtagbar säkerhet och betalningsförmåga finns. Turordning mellan låneansökningar beror både på genomsnittligt belopp * tid (poäng) på medlemmens konton som inte är låneanknutna och på hur lång tid medlemmen i genomsnitt använt för att åstadkomma poängen. Kostnaderna för verksamheten täcks genom en låneavgift som blir proportionsvis lägre ju större lånebeloppet är. Fyra gånger större lån ger bara dubbelt så stor avgift. Låne- och medlemsavgifter följer Konsumentprisindex. Medlemmen kan välja olika slags konton för att få den ur egen synpunkt bästa kombinationen av uttagsmöjligheter och poängtillväxt. Ju snabbare pengar kan tas ut, desto mindre poäng per krona och dag. Under inga omständigheter får medlemmen ränta på medel som finns hos Nordiska sparlån.
Direktlån innebär att en inbetalare, för en bestämd låntagares räkning, ställer en summa till förfogande för utlåning. Föreningen administrerar lånet på samma sätt som gäller för övriga lån. Inbetalarens medel återbetalas med viss tidsförskjutning i proportion till direktlåntagarens betalningar för lånet.
Lån utbetalas som sparlån mot säkerhet i fastighet inom taxeringsvärde eller inom fastställd procent av aktuell värdering eller mot annan säkerhet som av styrelsen bedöms likvärdig. Lån kan också beviljas baserade på insatskapital, nödvändig poängbalans uppnås då genom inbetalning av insatsmedel i stället för sparmedel.
1. INGEN RÄNTA
Medlem får ingen ränta på pengar som är insatta hos Nordiska sparlån ek. för.
2. KONTOGRUPPER
Innestående medel indelas i fem olika grupper A, B, C och D beroende på önskad tillgänglighet för utbetalning där A har högst tillgänglighet och D lägst. Medel i grupp D som är reserverade för uppnående av poängbalans och spärrade under amorteringstiden flyttas därefter till grupp A, B eller C där de kvarstår tills poängbalans uppnåtts för aktuellt lån.
Medel på konton i grupperna A, B och C kan användas för direkt betalning av skuld eller avgift till föreningen.
3. POÄNGBERÄKNING
Den poängsumma som varje dag fördelas på olika konton är lika med beloppet av medlemmarnas samlade skuld. Fördelningen sker i proportion till den minsta behållningen på respektive kontoslag under de senaste 93 dagarna och utlåningskvoten inom de olika grupperna. Utlåningskvotens fördelning beskrivs i särskild information.
Poäng tillgodoräknas den individuella medlemmens konto varje dag med undantag för in- och utbetalningsdag.
Poäng kan, på kontoinnehavarens skriftliga begäran, överföras till en annan medlem eller till ett särskilt poängkonto för angelägna projekt.
4. LÅNEPOÄNG OCH POÄNGKVOT
Ett lån motsvarar ett antal lånepoäng. Dessa räknas fram genom att, för varje dag under hela amorteringstiden, lägga lika många poäng, som den aktuella dagens skuldbelopp i kronor, till redan summerade lånepoäng. Dag för in- och utbetalning medräknas. Lånepoäng beräknas även från och med den tidpunkt ett lånebelopp reserverats för en medlems räkning fram till dess att säkerhet för lånet ställts.
Poängkvot är den poängsumma låntagaren utnyttjar för lån, delat med beräknad lånepoäng för det sökta lånet.
5. IN- OCH UTBETALNINGAR
Medel kan dels sättas in när som helst på något av medlemmens spar- eller insatskonton och med valfritt belopp eller insättas med i förväg skriftligen överenskomna belopp och tidpunkter, vanligen varje månad.
Sparmedel som insätts har en uppsägningstid på 4 månader på konton i grupp A, 6 månader på konto i grupp B, 9 månader på konto i grupp C samt 12 månader på konton i grupp D. Sparmedel som inbetalas på konto för uppnående av poängbalans (eftersparande i grupp D) överförs till grupp A, B eller C vid sista inbetalningen och utbetalas tidigast 3 månader och 1 amorteringsperiod (1, 3 eller 6 månader) efter sista inbetalningen, under förutsättning att poängbalans då uppnåtts, i annat fall senareläggs utbetalningen till dess balans uppnåtts.
Vid inbetalning till konto för direktlån skall återbetalningstid för lånet och låntagare anges. Bindningstid till första delåterbetalning är 3 månader plus 1 amorteringsperiod för det aktuella direktlånet, därefter görs följande utbetalningar med samma tidsförskjutning i takt med låntagarens inbetalningar.
Uppsägning till utbetalning, överlåtelse av insatskapital och omföringar av medel mellan konton måste begäras skriftligen med undertecknat brev eller fax (inte e-post) till Nordiska sparlåns kontor. Begäran behandlas normalt inom en vecka.
Vid begränsad likviditet tillämpas punkt 17 i dessa regler.
Behöver medel på insatskonto frigöras, är det snabbaste alternativet överlåtelse/försäljning av insatskapital till annan medlem. Föreningen har en särskild rutin för detta, vilket innebär att det, ur medlemmens synpunkt, är lika enkelt att begära överlåtelse/försäljning av insats som att begära uttag av andra medel.
Om insatskapitalet däremot sägs upp utan överlåtelse gäller de restriktioner som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar. Det kan innebära mer än 18 månader mellan uppsägning och utbetalning.
Alla medel på insatskonton är insatskapital. Det innebär att medlen inräknas i föreningens eget kapital och kan komma att tas i anspråk för täckande av eventuella förluster.
Inga medel som står på något konto hos föreningen omfattas av den statliga insättningsgarantin.
6. ANSÖKAN OM LÅN
Ansökan skall göras på föreningens formulär. Ofullständig ansökan behandlas inte, saknas något begärs komplettering eller klarläggande. I ansökan skall anges om amortering av lånet och inbetalningar för poängbalans kommer att ske med lika stort belopp varje gång eller om betalningarnas storlek skall följa Konsumentprisindex.
Vidare skall uppges om lånet söks ur sparmedel eller ur insatsmedel.
Vid ansökningstillfället skall sökande dels ha fullt inbetald grundinsats, dels ett minst lika stort belopp på konto i grupp A, B eller C. Dessa senare medel används för täckande av de utlägg, som kan uppkomma i samband med lånets uppläggning.
En särskild expeditionsavgift tas ut vid låneansökan och vid eventuella förändringar i denna.
7. KVALIFIKATIONSTID
Kvalifikationstiden beräknas som en genomsnittstid, baserad på varje dags kontobehållning från datum för första insättning eller den senare tidpunkt, då poäng från medlemmens konto/n senast utnyttjades, fram till aktuellt datum för beräkning.
8. UTRÄKNING AV TURORDNING FÖR SÖKTA LÅN
Poängkvoten används, tillsammans med kvalifikationstiden, för att räkna fram turordningslista för sökta lån. Stor poängkvot och lång kvalifikationstid ger förmånligare placering i listan.
I första hand avgör poängkvot och kvalifikationstid ett lånealternativs placering i turordningslistan.
I andra hand avgör lånets storlek. Mindre lån ger bättre placering.
I tredje hand avgör amorteringstid. Kortare tid ger bättre placering.
I fjärde hand får tidigare inkommen ansökan förtur.
I sista hand får lägre medlemsnummer förtur.
Aktuell plats i turordningslistan redovisas till de lånesökande efter varje beräkning.
9. LÅNEERBJUDANDE OCH TIDSFRISTER
För de låneansökningar som ligger bäst till erbjuds medlemmarna lån så långt tillgängliga medel medger. Erbjudandet står öppet i 10 dagar, därefter avförs medlemmen ur turordningslistan.
Sedan ett låneerbjudande godtagits av den lånesökande skall säkerhet för lånet ställas inom 90 dagar. Om detta inte skett och styrelsen inte finner att särskilda skäl föreligger, upphör erbjudandet att gälla och de reserverade pengarna omfördelas till andra låneerbjudanden.
10. UTBETALNING AV LÅN
Under förutsättning att Nordiska sparlån ekonomisk förening enligt dess styrelses bedömning:
1) har erforderliga medel tillgängliga för utlåning,
2) erhållit, eller fått bindande försäkran om att erhålla, alla erforderliga säkerheter för lånet,
3) erhållit godtagbar dokumentation av låntagarens förmåga till återbetalning och övriga kontraktsbundna betalningar,
4) erhållit samtliga erforderliga lånehandlingar i fullständigt skick, sker utbetalning av lån.
Föreningen kan inte garantera låneutbetalning viss dag.
I avvaktan på att säkerhet ställes, kan lån utbetalas till spärrat konto i grupp A. Utbetalning av pengar från det spärrade kontot kan först ske, sedan annan godtagbar säkerhet ställts och Nordiska sparlån, senast en månad i förväg, skriftligen underrättats om beräknat datum för sitt mottagande av säkerheten.
11. KONTRAKTSBUNDNA INBETALNINGAR
Kontraktsbundna inbetalningar är dels till varje återbetalning hörande låne- och aviseringsavgift, dels den inbetalning till konto i grupp D som fullgörs efter det att ett lån utbetalats, för att just för detta lån uppnå balans mellan antal presterade och utnyttjade poäng (poängbalansmedel i form av eftersparande eller efterinsats). Ju större poängkvot, desto mindre belopp behöver inbetalas tillsammans med amorteringen av lånet.
12. FRISLÄPPANDE AV POÄNGBALANSMEDEL
När ett lån slutamorterats eller inlösts kontrolleras den tidpunkt vid vilken de till lånet hörande poängbalansmedlen kan frisläppas eller överlåtas. Det sker när totala antalet poäng blivit lika med antalet lånepoäng.
Om låntagaren inte gjort förfallna betalningar i rätt tid, skall den så uppkomna poängbristen kompenseras dubbelt innan de låneanknutna medlen får frisläppas eller överlåtas.
Finns särskilda skäl kan styrelsen medge att en del av poängbalansmedlen utbetalas eller överlåts i förtid.
13. INSATSKAPITAL FÖR LÅN (KAPITALTÄCKNING)
Om poängbalansmedel utgörs av sparmedel förs vid de första inbetalningarna dessa medel till konto för insatskapital till dess detta insatskapital uppgår till 2, 4 eller 6 procent av lånebeloppet, beroende på den säkerhet som ställts för lånet. Detta insatskapital utgör en del av föreningens eget kapital. När poängbalans uppnåtts efter slutamortering blir detta insatskapital fritt att överlåtas till andra medlemmar.
14. MINSTA LÅNEBELOPP OCH LÅNEAVGIFTER
Föreningens styrelse fastställer referensvärden för lånebelopp och låneavgifter. Referensvärdet för lånebelopp knyts till Konsumentprisindex (1980=100) med justering var månad.
Referensvärde för lånebelopp är 100 000 kr under december 2004. Lånebelopp begränsas nedåt av att amorteringen, i förhållande till referensvärdet vid lånets utbetalning, skall uppgå till minst 0,4 %/månad vid månadsamortering, minst 0,8 %/kvartal vid kvartalsamortering och minst 1,2 %/halvår vid halvårsamortering.
Låneavgiften består av 3 delar och beräknas på följande sätt:
1: En engångsavgift dras av vid lånets utbetalning. Den uppgår till 4 % av kvadratroten ur (lånebeloppet * referensvärdet).
Exempel, tänkt utbetalning i december 2004:
Ett lån på 25 000 kr får en uppläggningskostnad på 2 000 kr, 8 % av bruttolånebeloppet.
Ett lån på 100 000 kr får en uppläggningskostnad på 4 000 kr, 4 % av bruttolånebeloppet.
Ett lån på 400 000 kr får en uppläggningskostnad på 8 000 kr, 2 % av bruttolånebeloppet.
2: En årlig avgift, uppdelad på halvår, kvartal eller månad, med följande basvärden:
A: 0,3 % av kvadratroten ur (lånebeloppet * referensvärdet) för allmän uppföljning och revision.
B: (Antalet betalningar per år) * 0,04 % av kvadratroten ur (lånebeloppet * referensvärdet), d.v.s. 0,16 % per år av lånebeloppet vid kvartalsbetalning, för betalningshantering och bokföring.
Låneavgifterna är knutna till konsumentprisindex och beräknas för varje betalningstillfälle som basvärdet gånger aktuellt konsumentprisindex delat med konsumentprisindex vid lånets utbetalning. Avgifterna rundas uppåt till närmast hela krona.
Exempel, tänkt utbetalning i december 2004:
Ett lån på 25 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift (basvärde) på 230 kr, 0,92 % av bruttolånebeloppet eller 1,0000 % av netto utbetalad summa.
Ett lån på 100 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift (basvärde) på 460 kr, 0,46 % av bruttolånebeloppet eller 0,4792 % av netto utbetalad summa.
Ett lån på 400 000 kr får vid kvartalsbetalning en årlig nominell låneavgift (basvärde) på 920 kr, 0,23 % av bruttolånebeloppet eller 0,2347 % av netto utbetalad summa.
Om låntagaren skall aviseras om inbetalning, uttas en avgift per aviseringsförsändelse, för närvarande 30 kr, även denna avgift följer konsumentprisindex. Om kontraktsbundna betalningar ordnas genom automatisk dragning från konto, uttas ingen aviseringsavgift.
Vid ansökan om lån uttas en expeditionsavgift på för närvarande 50 kr samt 50 kr för varje i ansökan ingående lånealternativ. Vid eventuell ändring av ansökan uttas en expeditionsavgift på 50 kr för varje ändrat alternativ. Även dessa avgifter följer konsumentprisindex. Ansökan kvarligger tills den återtas eller låneerbjudande godtagits.
Dessa avgifter är inte avdragsgilla för privatpersoner vid inkomstdeklaration, däremot för rörelse.
15. SÄKERHETER FÖR LÅN
Nordiska sparlåns styrelse beslutar i varje enskilt fall om erbjuden säkerhet är godtagbar för det lån som söks.
Som säkerhet för lån godtas i regel pantbrev eller överhypotek i fastighet inom 75 % av aktuellt värde. För fritidsbostad gäller gränsen 70 %. Säkerhet, i form av pantförskrivning av bostadsrätt inom 70 % av aktuellt värde, kan godtas, under förutsättning att bostadsrättsföreningens egen ekonomiska situation är tillfredsställande, att Nordiska sparlån får pant med bästa rätt i bostadsrätten, och att en aktuell värdering finns. Med aktuellt värde förstås att en värdering skall vara gjord tidigast 3 månader före den månad ansökan behandlas.
Borgensförbindelse från två eller flera personer kan också utgöra säkerhet, ensamt eller som tillägg till annan säkerhet. Borgensförbindelser godtas endast under förutsättning att Nordiska sparlåns styrelse bedömer borgensmännens betalningsförmåga som tillfredsställande.
Det är också möjligt att ställa annan form av säkerhet. Detta avgörs från fall till fall av föreningens styrelse.
16. TÄCKNING AV EVENTUELLA FÖRLUSTER
Om förlust uppstår täckes denna i första hand av de medel berörd/a låntagare har kvar hos föreningen, därefter av föreningens rörelseöverskott. I andra hand tas föreningens reservfond i anspråk.
Skulle dessa medel inte räcka till, täcks resterande underskott genom att ta i anspråk låntagarnas insatskapital för lån i proportion till vars och ens genomsnittliga skuld under det senaste verksamhetsåret.
Skulle inte heller detta vara tillräckligt, fördelas resten av förlusten på samtliga grundinsatskonton och övriga insatskonton och i sista hand på övriga konton, i proportion till genomsnittlig behållning under det senaste verksamhetsåret.
17. UTTAGSREGLER VID BEGRÄNSAD LIKVIDITET
Ett finansieringssystem enligt dessa regler är effektivare ju mindre likviditeten (andelen inte utlånade pengar) är. Samtidigt ger en låg likviditet större sannolikhet att medlemmen får vänta extra tid på utbetalningar av egna medel och lån. För att ge den enskilde medlemmen möjlighet att väga dessa saker mot varandra har systemet delats upp i fyra olika kontogrupper med olika poängtillskrivning och sannolikheter för utbetalningsfördröjningar.
Om likvida medel understiger det belopp som erfordras för begärda utbetalningar från någon av kontogrupperna så skall inkommande medel, som normalt skulle ha använts till ny utlåning, användas på följande sätt:
Saknas pengar för utbetalning från konton i grupp A skall 40 % av det belopp som inflyter utöver avgifter användas för utbetalning från konton i grupp A.
Saknas medel för utbetalning från konto i grupp B skall 30 % av det belopp som inflyter utöver avgifter användas för utbetalning från konton i grupp B.
Saknas medel för utbetalning från konto i grupp C skall 20 % av det belopp som inflyter utöver avgifter användas för utbetalning från konton i grupp C.
Saknas medel för utbetalning från konto i grupp D skall 10 % av det belopp som inflyter utöver avgifter användas för utbetalning från konton i grupp D.
För varje medlem gäller att nytt uttag får göras tidigast 14:e dagen efter dennes senaste uttag. Medel som har begärts utbetalda från konto förs till ett särskilt konto i respektive kontogrupp.
Turordningen mellan utbetalningar inom kölistan i respektive grupp avgörs av det datum som skriftlig begäran om utbetalning inkom till Nordiska sparlåns kontor, och för konto med uppsägningstid eller spärrade medel, av det datum medlen skulle ha utbetalats enligt uppsägningen eller hävandet av spärren. Ordningen mellan utbetalningar inom samma grupp, som enligt utbetalningsorder eller uppsägning skulle ha verkställts samma datum, bestäms i första hand av storleken på begärt belopp, så att mindre belopp ger förtur och i andra hand av medlemsnummer i föreningen, så att lägre medlemsnummer ger förtur.
Utbetalning och överföring av medel sker i den ordning som respektive uttags- och överföringsbegäran är inplacerad på i kölistan.
Vid inplacering av ett begärt uttag/överföring i kölistan beräknas ett gränsbelopp med formeln
gränsbelopp = basuttag + uttagsandel * (begärt belopp)
varefter beloppet avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Storleken på basuttag och uttagsandel fastställs av styrelsen.
Uttag utbetalas portionsvis med gränsbeloppet, eller med det mindre belopp som återstår av begärt uttag, i den turordning listan anger så långt tillgängliga medel räcker. Vid nästa utbetalningstillfälle börjar man om från första plats på listan, men med beaktande av att det mellan varje utbetalning till en och samma medlem skall förflyta 14 dagar, såvida inte utbetalningskön inom gruppen i sin helhet kan avvecklas snabbare.
De medel som står i utbetalningskön tillgodoräknas poäng på samma sätt som medel på övriga konton i samma grupp. Någon kompensation för dröjsmål med utbetalning på grund av begränsad likviditet utgår inte.
18. MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter betalas årligen efter avisering eller genom överenskommen dragning från medlemmens konto.
Har förfallen medlemsavgift inte inbetalats 90 dagar efter förfallodatum har föreningen rätt att dra den förfallna avgiften från konto som tillhör medlemmen. Förfallodatum är årsdagen av medlemmens inträde i föreningen.
19. OANTRÄFFBAR KONTOHAVARES MEDEL OCH POÄNG
Om medlem eller avgången medlem i Nordiska sparlån inte håller föreningen underrättad om sin adress och har medel, som kvarstår på konto hos föreningen, äger föreningen rätt att ur dessa medel varje år tillgodogöra sig betalning för förfallen medlems- eller registerhållningsavgift. Efter 10 år tillfaller resten av dessa medel föreningen såvida inte någon annan person dessförinnan visat sig ha rätt till dem. Poäng från detta konto överförs därvid till poängkontot för angelägna projekt.

Rätt till ändringar i dessa regler, utan föregående meddelande, förbehålls.

NORDISKA SPARLÅN, Box 94, SE-614 28 SÖDERKÖPING

FÖRDELNING AV UTLÅNINGSKVOT OCH POÄNG MELLAN KONTOGRUPPER
Utlåningens fördelning X(A), X(B), X(C) och X(D) mellan de olika kontogrupperna A, B, C och D fastläggs på följande sätt där M(A), M(B), M(C) och M(D) är de medel som finns på kontona i respektive grupp:
P = LIKVIDITET / (M(C) + 2 x M(B) + 3 * (M(A))
X(A) = 1 - 3 * P
X(B) = 1 - 2 * P
X(C) = 1 - 1 * P
X(D) = 1

Formlerna gäller så länge som P är mindre eller lika med ett gränsvärde G som fastställs av styrelsen. Inledningsvis är G = 0,1.
Om P är större än gränsvärdet G gäller i stället följande utlåningsfördelning:
X(A) = (1 - 3 * G) * R
X(B) = (1 - 2 * G) * R
X(C) = (1 - G) * R
X(D) = R
där R = UTLÅNING / (M(D) + M(C) + M(B) + M(A) - G * (M(C) + 2 * M(B) + 3 * M(A)))

______________________________________________________________________________________
Allmänna villkor för lån, förslag 2004-12-27
1. LÅNEAVGIFTER OCH ÖVRIGA LÅNEANKNUTNA BETALNINGAR
Låneavgifter och andra betalningar definieras i punkt 14 i Regler för finansieringsverksamheten. Utöver vad där anges kan låntagaren välja att knyta amorteringar och låneanknutna betalningar för poängkompensation till Konsumentprisindex, innebärande att lånet sannolikt blir återbetalat på kortare tid än vad som anges i finansieringskontraktet. Totalsummorna för amortering och poängkompensation förblir oförändrade, däremot minskar totala låneavgiften om antalet återbetalningstillfällen minskar.
Låneavgifterna beräknas i förhållande till ursprungligt lånebelopp och följer sedan Konsumentprisindex (1980=100) under återbetalningstiden.
Vid utbetalning av lånebeloppet drar långivaren av ersättning för sina utlägg för låneuppläggningen samt den allmänna uppläggningsavgiften.
Låntagaren har rätt att lösa lånet i förtid. Extra arbete eller kostnader utöver vad som är normalt vid ett låns avslutande betalas av låntagaren.
Vad som gäller för medel för poängbalans vid förtidsinlösen stadgas i punkt 8.
2. FÖRSENINGSAVGIFTER OCH POÄNGKONSEKVENSER
Om amortering och/eller annan kontraktsenlig inbetalning inte fullgörs i rätt tid skall låntagaren, utöver förfallna betalningar, för varje påminnelse betala lagstadgad påminnelseavgift och aviseringsavgift.
Låntagaren skall även betala kostnaderna, inklusive långivarens extra arbetskostnader, för att erhålla förfallna betalningar.
Utebliven poäng till följd av försenad betalning skall kompenseras dubbelt av låntagaren genom senareläggning av utbetalning av kontraktsbundna medel.
3. ÖVRIGA AVGIFTER OCH KOSTNADER
Låntagaren skall ersätta långivaren för kostnad och arbete som sammanhänger med anskaffande och vidmakthållande av avtalad säkerhet, vård och realisation av pant samt bevakning och indrivning av långivarens fordran hos låntagaren eller annan därför betalningsskyldig.
4. AUTOMATISK BETALNING
Har överenskommelse träffats om att förfallna belopp automatiskt skall tas ut från ett konto som låntagaren har hos långivaren, görs sådant uttag på förfallodagen. Infaller förfallodagen på allmän helgdag eller därmed likställd dag kan överföringen komma att utföras närmast följande bankdag.
Låntagaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på aktuellt konto på förfallodagen. Finns inte belopp på kontot till full täckning av betalningen, får långivaren låta bli att verkställa betalningen, eller, om belastning ändå sker, senare låta betalningen återgå.
5. INSATSKAPITAL
Om poängbalansmedel utgörs av sparmedel förs vid de första inbetalningarna dessa medel till konto för insatskapital till dess detta insatskapital uppgår till 2, 4 eller 6 procent av lånebeloppet beroende på den säkerhet som ställts för lånet. Insatskapitalet avrundas uppåt till hel krona.
Detta insatskapital utgör under amorteringstiden en del av föreningens eget kapital.
Om särskilda skäl finnes kan insatskapitalet jämkas.
Insatskapitalet blir efter amorteringstiden fritt att överlåtas till andra medlemmar, såvida det inte tagits i anspråk för att täcka förluster. Skulle insatskapitalet bli otillräckligt för att motsvara de krav, som gäller för en banks kapitaltäckning för lån, skall låntagarna inbetala kompletterande insatskapital i förhållande till vars och ens resterande skuld.
Den låntagare, som överlåter sitt insatskapital, får likviden för detta automatiskt insatt på sitt konto i grupp A hos föreningen om inte medlen skall utbetalas direkt eller annat överenskommits.
6. LÅNGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET
För att skydda övriga låntagare har långivaren rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som långivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:
a: Låntagaren har inte fullgjort sina förpliktelser enligt skuldebrevet eller i övrigt mot långivaren.
b: Säkerheten för lånet eller annan till lånet hörande förpliktelse, som låntagaren har mot långivaren, inte längre är betryggande.
c: Om det på grund av väsentligt ändrade omständigheter avseende tillgång på medel eller det enligt långivarens bedömning blir omöjligt eller olagligt för långivaren att fullfölja låneavtalet.
d: Det finns skälig anledning att anta att låntagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot långivaren.
e: Om lånet beviljats med föreskrivna villkor och det visar sig att de lånade medlen kommit att användas i strid med dessa villkor.
Är låntagaren fysisk person och inte bedriver näring får långivaren inte bestämma att hela lånet skall förfalla till betalning tidigare än fyra veckor efter att långivaren har sänt meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till låntagaren eller uppsägningen delgetts denne på annat sätt.
Uppsägningen av lånet skall inte medföra att detta förfaller till betalning, om låntagaren före uppsägningstidens utgång undanröjer grunden för uppsägningen.
Bestämmelserna om fyra veckors uppsägningstid och om möjligheten att få lånet att fortlöpa, om grunden för uppsägningen undanröjs, gäller inte, om låntagaren under de senaste tolv månaderna vid två eller flera tillfällen inte i rätt tid fullgjort betalningsförpliktelse mot långivaren.
7. UTEBLIVEN ÅTERBETALNING
Om låntagaren försummat att fullgöra sina förpliktelser gentemot långivaren äger denne rätt att som betalning tillgodogöra sig ur de medel låntagaren har innestående hos långivaren.
8. FRISLÄPPANDE AV KONTRAKTSBUNDNA MEDEL
När ett lån slutamorterats eller inlösts beräknas preliminärt den tidpunkt som till lånet anknutna kontraktsbundna medel (poängbalansmedel) kan frisläppas. Frisläppandet sker när totala antalet tillgodoräknade poäng är lika med antalet utnyttjade lånepoäng.
Definition av poängberäkning återfinnes i Regler för finansieringsverksamheten, punkterna 3 och 4. Finns särskilda skäl kan styrelsen medge att en del av de låneanknutna kontraktsbundna medlen utbetalas i förtid.
9. RÄTT FÖR BORGENSMAN OCH PANTSÄTTARE ATT PÅKALLA ATT LÅNET SÄGS UPP
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsättare får inte återkalla sin pantsättning.
Borgensman eller pantsättare får skriftligen begära att långivaren säger upp lånet till betalning sex månader efter uppsägning. Sådan uppsägning kan medföra att borgensman blir tvungen att betala på grund av sin borgen respektive att långivaren tar pant i anspråk.
Har långivaren mottagit sådan begäran om uppsägning men inte inom sex veckor därefter sagt upp lånet, upphör borgensåtagande respektive pantsättning som gjorts av den som begärt att lånet skall sägas upp, sex månader efter det låntagaren mottagit denna begäran. Detta sker dock inte, om långivaren på grund av låntagarens försummelse före utgången av sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt uppsägning.
10. ORDNINGSFÖLJD MELLAN SÄKERHETER
Om låntagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt skuldebrevet, får långivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheter (pant, borgen m.m.) skall tas i anspråk.
11. AVKASTNING AV PANT
Avkastning av alla rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. Sålunda omfattar t.ex. pantsättning av aktie rätt för långivaren att delta i fondemission, nyemission eller emission vartill aktien ger rätt. Som framgår av punkt 12 är långivaren emellertid inte skyldig att tillse att rättigheter tillvaratas. Om det ändå sker, är långivaren redovisningsskyldig mot pantsättare.
12. LÅNGIVARENS PANTVÅRD
Långivaren är skyldig att förvara panten väl.
Långivaren skall i förekommande fall avbryta preskription samt verkställa bevakning vid kallelse på okända borgenärer och i konkurs, om pantsättare begär det efter konkursutbrottet. Då kungörelse utfärdats om dödande av pantsatt handling skall långivaren anmäla sitt innehav av handlingen. Långivaren är dock inte skyldig att vidta någon av dessa åtgärder beträffande fordringsbevis som utgörs av kuponger eller som är avsedda för den allmänna rörelsen, t.ex. obligation, eller för vilka svensk rätt inte gäller.
Långivaren är inte skyldig att vidmakthålla det personliga betalningsansvaret för intecknat skuldebrev.
Långivaren är inte skyldig att i fråga om värdepapper lyfta utdelning och ränta eller bevaka pantsättares rätt i samband med emissioner, aktieutbyten, konverteringar, utskiftningar o. dyl. Långivarens pantvård omfattar inte mer än vad som angetts.
Genom särskilt avtal kan långivaren mot avgift åta sig en utökad pantvård.
13. HUR PANT TAS I ANSPRÅK AV LÅNGIVAREN
Långivaren skall vara omsorgsfull och om möjligt underrätta pantsättare i god tid innan långivaren tar panten i anspråk.
Om långivaren önskar ta pantsatt fondpapper i anspråk skall det ske genom försäljning på fondbörs eller, om detta inte är lämpligt, på offentlig auktion.
Består panten av skuldebrev, för vilket pantsättaren svarar personligen eller med viss egendom, är skuldebrevet gentemot pantsättaren förfallet till betalning vid anfordran, oavsett skuldebrevets föreskrifter om förfallotid. Om panten utgörs av tillgodohavande på konto hos långivaren, får långivaren omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot.
Annan pant får långivaren ta i anspråk på det sätt långivaren finner lämpligt.
14. RÄTT FÖR LÅNGIVAREN ATT TECKNA PANTSÄTTARENS NAMN
Pantsättare ger genom pantsättningen långivaren eller den långivaren utser rätt att teckna pantsättarens namn då detta är nödvändigt för att tillvarata långivarens panträtt avseende det/de lån för vilket/vilka dessa allmänna villkor gäller. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller.
15. VIDAREPANTSÄTTNING AV SÄKERHET
Pantsättaren ger ett generellt medgivande att Nordiska sparlån får utnyttja ledigt utrymme i lämnad pant, upp till det lånebelopp som anges i skuldebrevet/reversen till Nordiska sparlån, som säkerhet vid likviditetssamarbete med annan organisation och att panten får utgöra säkerhet för lån från sådan organisation till Nordiska sparlån så länge som låntagarens skuld till Nordiska sparlån inte är slutligt reglerad. Nordiska sparlån äger då rätt att teckna pantsättarens namn. Detta innebär att något överhypotek i pantbrev inte blir tillgängligt för låntagaren förrän lånet är slutbetalat.
16. UTLÄMNANDE AV PANT
Långivaren får lämna ut pant utan skyldighet att beakta den rätt till panten som kan tillkomma borgensman vilken betalt till annan än långivaren på grund av sin borgen.
17. BETALNING FRÅN BORGENSMAN
Betalar borgensman till långivaren på grund av sin borgen, skall han särskilt meddela långivaren att han betalt såsom borgensman och begära att detta noteras hos långivaren.
18. BORGENSMANS RÄTT TILL PANT
Om borgen har tecknats för lånet gäller följande ifråga om borgensmans rätt till egendom som pantsatts i skuldebrevet av låntagaren ensam eller tillsammans med annan. Panten skall utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot låntagaren i den mån långivaren inte tar pant i anspråk för låntagarens förpliktelser enligt skuldebrevet. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till vars och ens återkrav, såvida de inte överenskommer om annat.
Borgensman har i förhållande till långivaren inte rätt till annan egendom, som har pantsatts till långivaren av låntagaren eller annan.
Långivaren får lämna ut avkastning av pant, som inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt skuldebrevet, utan att på grund därav borgensmans ansvar skall minska.
19. HUR PANT TAS I ANSPRÅK FÖR BORGENSMANS ÅTERKRAV
Har borgensman betalt till långivaren på grund av sin borgen, får han utnyttja sin rätt till pant enligt punkt 18 först sedan långivaren fått full betalning för sin fordran enligt skuldebrevet. Vill borgensmannen utnyttja denna rätt, får långivaren välja mellan att lämna ut panten till borgensmännen eller ta panten i anspråk för borgensmännens räkning. I så fall skall punkt 13 tillämpas.
20. FÖRSÄKRING
Egendom som utgör säkerhet för långivarens fordran skall vara tillräckligt försäkrad hos försäkringsgivare som långivaren godkänner.
Om låntagaren inte visar att försäkring gäller enligt ovan, får långivaren låta försäkra egendomen på låntagarens bekostnad.
21. MEDDELANDEN
Låntagaren, borgensman och pantsättare skall underrätta långivaren om adressändring.
Rekommenderat brev om lånet, som långivaren sänder till någon av ovannämnda personer, skall anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller ny adress som är känd för långivaren.
Meddelande som sänts med telex/telefax skall anses ha nått adressaten omedelbart.
Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription.
22. BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR
Långivaren är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i frågan om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om långivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Långivaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om långivaren varit normalt aktsam.
23. RÄTT TILL ÄNDRINGAR I ALLMÄNNA VILLKOR
Långivaren har rätt att ensidigt, utan föregående avisering, ändra dessa villkor när så befinns nödvändigt på grund av ny eller ändrad lagstiftning eller förordning eller annan tvingande yttre omständighet eller om föreningens styrelse finner det nödvändigt för verksamhetens fortlevnad och säkerhet.

NORDISKA SPARLÅN, Box 94, SE-614 28 SÖDERKÖPING

första sidan