Uppdaterad 2007-02-17

Kvalitetsmetoden

bygger vidare på Condorcéts metod med parvisa jämförelser mellan alla alternativ. Idealt innebär den att det alternativ som vinner alla parvisa jämförelser har vunnit.

Men det kan uppkomma motsägande resultat. Detta problem löses genom röstsummering för och emot varje alternativ inom den oklara gruppen.

Kvarstår oklarhet inom en del av gruppen görs en ny parvis jämförelse inom denna del av gruppen, ny röstsummering o.s.v. tills problemet är löst.


Kvalitetsmetoden

innebär att det inte spelar någon roll i vilken ordning omröstningarna genomförs.

Propositionsordningen saknar betydelse. Taktikröstning omöjliggörs.

Omröstningsresultatet är de röstandes gemensamma prioriteringsordning.

Möjliggör att likställa fler alternativ och att rösta på INGET för att få fram nya alternativ till ny omröstning.


Kvalitetsmetoden

genomförs bäst med skriftlig omröstning om det är många alternativ, t.ex. via Internet eller på motsvarande sätt.

De röstande skriver in alternativen i den ordning de föredrar dem (eller tar en färdig lista från en organisation / ett parti).

Det är också möjligt att göra valsedlar med alla parvisa jämförelser men det blir otympligt vid många alternativ.

Metoden kan användas i dag om frågorna ställs på följande sätt: Föredras alternativ X före alternativ Y ? Svar: Ja/Nej/Avstår.


Mandatfördelning

Kvalitetsmetoden ger ordningsföljden bland kandidaterna.

Platserna i församlingen fördelas enligt den framräknade ordningsföljden bland dem som erhållit förstahandsröster. Lägg dessa valsedlar åt sidan.

Finns fortfarande lediga platser så upprepas förfarandet med de kvarvarande valsedlarna bland dem som erhållit andrahandsröster. Även dessa valsedlar läggs åt sidan.

Förfarandet upprepas analogt tills alla platser är besatta.


Röststyrka

Varje representant erhåller i första hand röststyrka i förhållande till sina förstahandsröster. Därtill läggs rösterna i andra hand som ännu ej blivit representerade varefter dessa valsedlar läggs åt sidan. I den nu återstående gruppen fördelas tredjehandsröster o.s.v. tills samtliga som röstat på någon av de valda kandidaterna blivit fördelade.

En liten del av de röstande kommer fortfarande att bli orepresenterade men en betydligt mindre grupp än i dag, även om antalet valda representanter skulle vara färre än i dag.

Representativiteten skulle öka, troligen även valdeltagandet.


Ångervecka

Valda representanter offentliggör t.ex. två veckor i förväg hur de kommer att rösta (röstsedel enligt kvalitetsmetoden) i en viss fråga. De får sedan inte ändra sig.

Deras väljare har i den utsträckning de önskar rätt att byta ut sin representant genom att sända eller lämna in en ny valsedel och därigenom ändra röststyrkan för de olika representanterna.

Vid sammanräkningen av röstningen används alltid den senaste sammanräkningen av röststyrka. Varje representant röstar för så många som han eller hon vid just det tillfället representerar.


Per Almgren

tillbaka